Open Procurement Albania

Loti i Parë: Rikonstruksion i Filialeve te Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës

Institucioni Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
Autoritet Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
Objekti i Tenderit Loti i Parë: Rikonstruksion i Filialeve te Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës.
Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.
Nr. Reference REF-31090-07-22-2019
Vlera / Fondi Limit 32 277 998,70
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 23-07-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-08-2019
Data e mbajtjes se tenderit 26-08-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues Aurora Konstruksion
Ante-Group
Colombo
Company Riviera 2008
Elda – VL
Eral Construction Company
Inerti
KACDEDJA
KEVIN CONSTRUCTION
Mela & Alb Shpresa Shpk & Mela Shpk & Alb Shpresa
SENKA
Sardo
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KEVIN CONSTRUKSION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 22641847.41
  Data e shpalljes se fituesit 03-12-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 27170216.89
  Data e lidhjes se kontrates 03-03-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. “Aurora Konstruksion” Shpk & SAG shpk:
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 29,155,833.00 leke (Njezet e nente milion e njeqind e pesedhjete e pese mije e teteqind e tridhjete e tre leke ) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:
  - Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1
  Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e bashkimit të operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

  2.Operatori ekonomik “Ante-Group” Shpk :
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 28,915,618.5 (njezet e tete milion e nenteqind e pesembedhjete mije e gjashteqind e tetembedhjete pike pese) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:
  - Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1 pasi ka gabim aritmetik
  %. - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik shpk nuk ka paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI nga QKL) si kurse kërkohet në Dst por leja per ushtrimin e profesionit e paraqitur është në emër të subjektit dhe jo në emër të punonjësit.
  - Nuk ka paraqitur grafik lëvrimi sikurse është kërkuar në shtojcën 13 të dokumentave standarte të tenderit.
  3.Operatori ekonomik “Colombo” Shpk :
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 22, 967, 920 ( njezet e dy milion e nenteqind e gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind e njezete) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:
  - Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik “Colombo” shpk nuk ka paraqitur Zjarrfikes pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me licencë;
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6, pasi operatori ekonomik ka paraqitur diplomë për Inxhinierin Drejtues Teknik por nuk ka paraqitur certifikatën e trajnimit/kualifikimit per ”Per pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune” sikurse kërkohet në Dst.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9.pika 7 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike nuk vërtetohet se disponohet skelë nga operatori ekonomik.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9.pika 10 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike nuk vërtetohet se disponohet kompresor nga operatori ekonomik.

  4.Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” Shpk :
  - Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik “Company Riviera 2008” shpk nuk ka paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI nga QKL) sikurse kërkohet në Dst por leja per ushtrimin e profesionit e paraqitur është në emër të subjektit dhe jo në emër të punonjësit. Dokumentacioni i paraqitur për punonjësen Flora Mullari rezulton se nuk QKL.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9 pika 5 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike nuk vërtetohet se disponohet matrapik nga operatori ekonomik.
  Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e operatorit ekonomik nuk kualifikohet.
  5.Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  6.Operatori ekonomik “Inerti” Shpk :
  Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1
  - Nuk ka paraqitur grafik lëvrimi sikurse është kërkuar në shtojcën 13 të dokumentave standarte të tenderit.
  - Nuk plotëson pikën 2.3.7 pasi Operatori ekonomik nuk ka paraqitur konkretisht certifikatat iso.

  7.Operatori ekonomik “ SENKA” Shpk :
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 28,383,643( njezet e tete milion e treqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind e dyzet e tre) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk nuk ka paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI nga QKL) si kurse kërkohet në Dst.
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 1 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk nuk ka paraqitur Inxhinier Mjedisi të pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis sikurse kërkohet në Dst.
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk p ka paraqitur dokumentacion vetëm për 2 teknik dhe jo për 3 teknik sikurse kërkohet në Dst.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9 pika 1 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike rezulton që nuk ka paraqitur kamion vetshkarkues sipas pikes se kerkuar ne Dst.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 3 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike rezulton që nuk ka paraqitur minieskavator sipas pikes se kerkuar ne Dst.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 9 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike rezulton që nuk ka paraqitur autovinç sipas pikes se kerkuar ne Dst.
  - Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 10 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet teknike rezulton që nuk ka paraqitur kompresor sipas pikes se kerkuar ne Dst.

  10.Operatori ekonomik “Sardo” Shpk:
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KEVIN CONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  njoftimi i kontrates.docx
  1 - PROJEKT PER RIKONSTRUKSIONET E FILIALET E POSTES SHKODER - LEZHE - MAT - KUKES-113-256.pdf
  -PROCEDURE_E_HAPUR_PUNË.docx
  2 - Preventivi pa cmime PDF.pdf
  4 - SPECIFIKIME TEKNIKE POSTA SHQIPTARE FILIALI MAT.pdf
  3 - GRAFIK PUNIMESH.pdf
  1 - PROJEKT PER RIKONSTRUKSIONET E FILIALET E POSTES SHKODER - LEZHE - MAT - KUKES-1-112.pdf
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data