Open Procurement Albania

Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Korça
Tender object Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe
Reference No. REF-67350-07-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 658 314,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-07-2020
Last date of Submitted Documents 14-08-2020
Tender Held Date 14-08-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1) "ALBA KORÇA" SHPK
2) "RAFIN COMPANY" SHPK
3) "MENI" SHPK
4) "XHENGO COMPANY" SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Meni SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 815 550,00
  Bidder Announcement date 03-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 24 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. "ALBA KORÇA" SHPK:
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 1, gërmën dh (Ofertuesi duhet të dorëzojë : Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri), të seksionit 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, Vërtetimin, që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara, të energjisë elektrike, të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik, që është i regjistruar në Shqipëri.
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.3, (Për stafin teknik të punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat: …. Diplomën përkatëse. Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, për punonjësit, me iniciale, H.M dhe A. H, dokumentin origjinal ose kopje të noterizuar të Diplomave përkatëse.

  2. "XHENGO COMPANY" SHPK:
  • Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.2, (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë të punësuar dhe të deklaruar…. minimalisht 1 (një) punonjës të punësuar në secilin prej profesioneve/ zanateve, si vijon:….. teknik ndërtimi,….. mekanik. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat: Listë me emrat dhe profesionet/ zanatet e kërkuara për punonjësit), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti, që nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, të justifikojë, në listën me emrat dhe profesionet, specialistin, me profesion teknik ndërtimi dhe mekanik.

  3. "RAFIN COMPANY" SHPK:
  • “Bazuar në kërkesën për tërheqje nga procedura e prokurimit më datë 24.08.2020.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-67350-07-29-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.