Open Procurement Albania

Sherbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra per Qendren Spitalore Universitare , Nene Tereza.

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Sherbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra per Qendren Spitalore Universitare , Nene Tereza.
Reference No. REF-69856-08-26-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 839 636,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-08-2020
Last date of Submitted Documents 08-09-2020
Tender Held Date 08-09-2020
No. of Bidders
Bidders 1. DION-AL" SHPK
2. A.M.E 2020" SHPK
3. KORSEL" SHPK
4. PASTRIM SILVIO" SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL
 • The winning bid ALL without vat 4 699 875,50
  Bidder Announcement date 24-09-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjet) muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. "A.M.E 2020" SHPK:
  • Nuk plotëson pikën 2 (... operatori ekonomik duhet të paraqesë:...librezat shëndetësore për të paktën 12(dymbëdhjetë) punonjës në fushën e shërbim gjelbërimit), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqes librezat shëndetësore, për të paktën 12(dymbëdhjetë) punonjës, në fushën e shërbim gjelbërimit.
  • Nuk plotëson, pikën 3 [Punonjësit e punësuar në sektorin e shërbimit të pastrimit duhet të jenë sipas profesioneve në tabelën e mëposhtme: pika 2 e tabelës: Punëtorë në sektorin e gjelbërimit 10 (dhjetë)], seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk siguroi dokumentacionin e kërkuar për 10 (dhjetë) punonjës.

  2. "PASTRIM SILVIO" SHPK:
  • Nuk plotëson pikën 2 (...operatori ekonomik duhet të paraqesë:..Listëpagesat (E-Sig 025) të konfirmuara nga Administrata Tatimore, për periudhën Maj 2020 – Korrik 2020), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi Listëpagesat (E-Sig 025), të konfirmuara nga Administrata Tatimore, për periudhën Maj 2020 – Korrik 2020.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-69856-08-26-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.