Open Procurement Albania

Blerje Materiale Mjekësore “Kanjula Trakeotomie metalike (sipas përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e ORL

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Blerje Materiale Mjekësore “Kanjula Trakeotomie metalike (sipas përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e ORL
Reference No. REF-66080-07-21-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 716 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 22-07-2020
Last date of Submitted Documents 08-09-2020
Tender Held Date 08-09-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. FEDOS
2. EUROMED
3. LEL MEDICAL
4. BIOMETRIC ALBANIA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LEL-Medical
 • The winning bid ALL without vat 6 875 000,00
  Bidder Announcement date 31-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  • Pranë AK në datën 30.09.2020, operatori ekonomik “Lel-Medical” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton kualifikimin e ofertes se subjektit “Fedos” sh.p.k në procedurën e prokurimit .
  AK vendos mospranimin e ankeses se Operatori Ekonomik "Lei Medical shpk te ngritura ne shkresen Nr.2992 prot. Date 29.09.2020.

  • Në datën 12.10.2020 operatori ekonomik “Lel-Medical” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat arsye si më sipër.
  Pas shqyrtimit të ankesës nga KPP, Vendosi të pranojë ankesën e bere nga OE “LEL MEDICAL” shpk.

  Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:

  1. “FEDOS” shpk,
  Skualifikuar ne baze te Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr 542/1 Prot., datë 27.11.2020.

  2. “EUROMED” Shpk:
  • Nuk plotëson kriteret per kapacitetin teknike për kualifikim
  • Nuk permbush specifikimet teknike te paraqitura ne DST (Shtojca 10).
  3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk:
  • Nuk plotëson kriteret per kapacitetin teknike për kualifikim
  • Nuk permbush specifikimet teknike te paraqitura ne DST (Shtojca 10).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-66080-07-21-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.