Open Procurement Albania

Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorise Sherbimit Spitalor Librazhd”

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Librazhd
Tender object Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorise Sherbimit Spitalor Librazhd”
Reference No. REF-77112-10-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 995 672,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-10-2020
Last date of Submitted Documents 30-10-2020
Tender Held Date 30-10-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1.”Nazeri 2000” shpk
2.”Kumria 1” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KUMRIA 1 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 12 635 673,52
  Bidder Announcement date 04-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6 760 085,32
  Contract date 08-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Eshte ankimuar shoqeria Nazeri 2000 me daten 16.12.2020.
  Ka marrë përgjigje në datë 21.12.2020
  Eshte ankimuar ne KPP i cili eshte shprehur me vendimin nr 54/2021,date 29.01.2021 per mospranim ankese.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “Nazeri 2000 ”shpk :
  - Nuk plotëson kërkesën për kualifikim kriterin 2.3 kapaciteti teknik, pika 2.3.4,pasi nga dukumentacioni :Akt-administrativ me titull “Performanca e subjektit” viti 2020,lëshuar nga DV e Policisë Elbasan,të paraqitur nga subjekti nëpërmjet SPE,nuk arrini të provoni se ka grup të gatshëm 24 orë (tre turne) me nga 2 punonjës për çdo turn,sikurse është kërkuar në DST,duke mos plotësuar kërkesat e kritereve të veçanta të kualifikimit.

  - Nuk plotëson kërkesën për kualifikim kriterin 2.3 kapaciteti teknik pika 2.3.4,pasi nga dukumentacioni :Akt-administrativ me titull “Performanca e subjektit” viti 2020,lëshuar nga DPQ Elbasan,të paraqitur nga subjekti nëpërmjet SPE,nuk arrini të provoni qe “të mos ketë marrë masë 2 administrative për operatorin ekonomik (Titullar dhe drejtues teknik) për vitet 2018-2019”,pasi “Performanca e subjektit”,nr.7169 prot ,date 10.11.2020,nuk ka të përcaktuar shprehimisht periudhën kohore për të cilën kërkohet informacioni referuar kriterit të sipërpërmendur dhe të përcaktuar në dokumentat e tenderit.Pra nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet vertetim i vlefshëm

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KUMRIA 1 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KUMRIA 1 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for KUMRIA 1 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KUMRIA 1 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd REF-77112-10-29-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.