Open Procurement Albania

Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe anatomike

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier
Institucion Kontraktues Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier
Objekti i Tenderit Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe anatomike
Nr. Reference REF-85621-02-02-2021
Vlera / Fondi Limit 30 900 000,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 03-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 01-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues 1. “Ecoriciklim” sh.p.k
2. “Medi-Tel”, shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ECO RICIKLIM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 30 750 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 21-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 36 900 000,00
  Data e lidhjes se kontrates 23-04-2021
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka patur lidhur me klasifikimin e ofertave cili eshte bere me date 31.03.2021.
  Me date 06.04.2021 prane AK eshte depozituar ankese lidhur me klasifikimin e OE.
  Me date 09.04.2021 ankesa eshte marre parasysh nga AK dhe OE ankimues i eshte kthyer pergjigje me shkrese nr.1705, date 09.04.2021 dhe po me date 09.04.2021 eshte bere riklasifikimi i ofertave.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. “Medi-Tel” me vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 18 882 000 leke pa tvsh:
  • Nuk ka plotesuar kriterin 3.1.2 tek “Kapaciteti ligjor/professional I operatoreve ekonomik” ku kërkohet : “Operatori ekonomik duhet të disponoje Leje Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës, si dhe liçencë Profesionale Përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02; 18 01 08 ku proçedura e asgjesimit të jetë me incenerim” , pasi Liçensa me nr.384 datë 26.03.2020 dhe Leja Mjedisore e paraqitur me nr.3133 datë 09.03.2020 në Akt Miratimin përkatës nuk përfshijnë mbetjet me 18 01 08. Marrëveshja e paraqitur me datë 06.08.2020 me subjektin Polyeco Albania është një marrëveshje nënkontraktimi për mbetjet me kod 18 01 08 , porn ë pikën 2.14.1 të Njoftimit të Kontratës, është përcaktuar që nuk lejohet nënkontraktimi.
  • Nuk ka plotesuar kriterin 3.3.3 tek “Kapaciteti teknik” ku kërkohet : “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me një landfill te licensuar per depozitimin e produktit respektiv qe del nga asgjesimi/trajtimi, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave.” , pasi nuk ka paraqitur kontratë me landfilld të liçensuar për depozitimin e hirit që del nga asgjesimi nëpërmjet procesit të incenerimit. Autorizimi për eksport që është paraqitur si pjesë e Marrëveshjes së datës 06.08.2020 me subjektin Polyeco Albania nuk e përmban të drejtën për eksport të hirit qoftë me kod 19 01 11 ose 19 01 12.
  • Nuk ka plotesuar kriterin 3.3.6 tek “Kapaciteti teknik” ku kërkohet : “Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim /asgjesimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798 date 29.09.2010 per miratimin e rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) si dhe makineri për larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve të ripërdorshëm. Per të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë: - Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te pajisjes (ku afati i marrjes me qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi);- Impiantet per trajtimin me sterilizim /asgjesimin me incenerim dhe makineria larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve duhet të jenë të pajisur me Leje Mjedisore III.1.C dhe/ose III.1.B ose të jenë pasqyruar në Lejet Mjedisore te të paraqitura në përmbushje të kriterit 3.1.1 dhe 3.1.2 më sipër;-Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerisë;-Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë.” pasi a.Leja Mjedisore III.1.B me nr.2533/1 datë 13.04.2018 e paraqitur nuk përcakton që përfshin autoklaven Ecodas ; b.Nuk është paraqitur një katalog apo skedë teknike për inceneratorin por vetëm një përshkrim narrativ i hartuar nga vetë OE; c.Nuk është paraqitur Deklaratë Konformiteti CE për inceneratorin; d. Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për makineri për larje dhe dezinfektim të kontenierëve.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier REF-85621-02-02-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 66 datë 4 Maj 2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.