Open Procurement Albania

Shitja në ankand e 70 % të aksioneve të Shoqërisë Tregtare Sportive "Akademia e Futbollit Elbasan” Sh.A.

Seller authority Local Unit Elbasan
Auction Object Shitja në ankand e 70 % të aksioneve të Shoqërisë Tregtare Sportive "Akademia e Futbollit Elbasan” Sh.A.
Reference No.
Initial value ALL 13,838,600
Procurement Method Procedure e hapur
Auction Status Njoftuar fituesi
Auction announcement date in bulletin 11-03-2024
Last date of Submitted Documents
Auction held date 03-04-2024
No. of Bidders 2
Bidders 1.“Blaed Trade” sh.p.k
2.ALComm Solutions” sh.p.k

Eshte skualifikuar operatori "ALComm Solutions” sh.p.k, per arsyet e meposhteme:
1) Dokumenti bankar i cili verteton gjendjen monetare i leshuar nga BKT dhe me nr. Prot 433 datë 28.03.2024 eshte i leshuar ne nje date me te hershme sesa ajo e percaktuar ne piken 13 te kritereve te vecanta per kualifikim, ku parashikohet se : Vertetim/e nga Banka/at per gjendjen e mjeteve monetare. Te kete aktive likuide ( mjete monetare) jo me pak se vlera fillestare e ankandit, te vertetuar me konfirmime zyrtare nga Bankat, per nje date jo me te hershme se 5 dite kalendarike nga data e hapjes se ofertave, te shoqeruara me dokumentacionin perkates qe provon burimin e mjeteve monetare.
2) Dokumenti i paraqitur per te vertetuar shlyerjen e detyrimeve te energjise elektrike te maturuara eshte paraqitur kopje e panoterizuar. Cka bie ne kundershtim me rregullat e percaktuar te dokumentaave te ankandit ku thuhet: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
3.Autoriteti shitës, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson se oferta është e vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e ankandit dhe në dokumentet e ankandit.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K98423503J
 • Awarded value ALL 13,850,000
  Bidder Announcement date 07-05-2024
  Contract date
  Cancellation reason
  Auction place Bashkia Elbasan
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data