Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 747 1,179,817,560 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore”, Ekonomia pyjore/kullosore Polis-Dardhë-Xhyrë-Vehçan-Çermenikë-Librazhd-Klenjë-2. Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,800 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti I - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 815 (tetëqind e pesëmbëdhjetëmijë) m3 612,900 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
Loti II - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 572 (pesëqind e shtatëdhjetë e dymijë) m3 240,540 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
“Shitjen e materialit drusor të vlerësuar në ngastrat e dëmtuara nga katastrofat natyrore e zjarret”, Volumi total : 9739 m3 (e ndarë në 353m3 lëndë punimi dhe 9386 m3 dru zjarri)lloi Ah. Vlera fillestare: 5,707,500 5,707,500 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Shitje per skrap 363,354 Local Unit Berat Ankand i shpallur
"Shitje e skrapit dhe vajit të KESH sh.a" 15,557,400 Ankand i shpallur
“Skrap i përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimit e mjeteve të transportit në Filialin Qendër Tranzite, Filialin Lezhë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a., në sasinë 4,772 (katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy) kg. 176,564 Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone le 2441 Cerrik 14,238,000 Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese nr.pasurie 01 Zona kadastrale 1259 ,Tropoje ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 897,554 Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Loti I.-Ekonomia Pyjore, Jancë - Kërpicë , gjithsej 315 kv , ngastrat pyjore 80/a, 81/a dhe 82/a . 31,500 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Loti II. Ekonomia Pyjore Lubinjë –Tunjë, gjithsej 485 kv, ngastrat pyjore 30/a, 31/a dhe 22/a. 48,500 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore Ekonomia Pyjore -Hija e Roshnikut 71a dhe 72a. 23,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore Ekonomia Pyjore -Bregu Balibardhës 165a; 182a, Mali i Bardhë 60b; 61a; 62a; 63a; 64a; 65a; 67a; 69a, Mali Tërpan 220d; 223b; 224b, Mali Partizan 33b; 34b; 36b=33.38; 37b; 39a, Mali Molishtit 89a; 97b; 98b; 99b;100b;102b; 102a; 152a; 158a; 159a. 63,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Shitje per skrap e mjeteve të dala jashtë përdorimi 5,947,170 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta mare), sasia 50 kv. 5,000 Local Unit Peqin Lidhur kontrata
Loti 2 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta xine), sasia 500 kv 50,000 Local Unit Peqin Lidhur kontrata
Loti 3 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta mersine), sasia 50 kv 50,000 Local Unit Peqin Lidhur kontrata
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’ 167,677 Local Unit Shkodër Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data