Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 741 1,172,852,466 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë 76,000 Local Unit Krujë Njoftuar fituesi
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’, me peshe totale 10 585 kg. Vlera ankandit : 261 996.58 leke 261,996 Local Unit Shkodër Ankand i shpallur
[Shitje e lendes drusore te demtuar ne ekonomine pyjore Lepushe-Budaç: 153 m3 dru zjarri dhe 357 m3 lende punimi (lloji Ah i mesem dhe Ah i trashe).] 1,190,000 Local Unit Malësi e Madhe Njoftuar fituesi
“Shfrytezimi i parcelave 14 dhe 15 te Ekonomise Pyjore "Gjomolle", mundesi qe do rezultoje nga realizimi i nderhyrjeve rigjeneruese”, sasia qe do te pritet 630 m³, Vlera fillestare : 315.000 315 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
Loti I: Çermenikë Fushë- Gurrë Kostenjë- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 80,050 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III: Dardhë-Xhyrë Vehçan Librazhd Polis Mal Pla- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 103,300 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV: Polis,Vehçan- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 23,000 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti V: “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,400 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: “Ulëz” njësia Administrative Kthellë, me siperfaqe prej 0, 1631 ha me afat perdorimi (qiraje), 10 (dhjetë) vite në numrat e pasurisë nr. 93 a zk.2916, vol.4 12,233 Local Unit Mirditë Ankand i shpallur
Dhënie fond pyjor në përdorim, për vendosje panelesh , prodhim energji fotovoltoike, sipërfaqen totale prej 10 (dhjetë) ha, Vlera fillestare: 1 430 000 lekë pa t.v.sh 1,430,000 Local Unit Elbasan Lidhur kontrata
Për dhënien me qira të pasurisë me nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15 400 m2” 270,000 Local Unit Kavajë Njoftuar fituesi
Shitjen për skrap të automjeteve të Bashkisë Memaliaj, të dala jashtë funksionit. Vlera fillestare : 162.641 (njëqindë e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqindë e dyzetë e një) lekë pa TVSH 162,641 Local Unit Memaliaj Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Prrenjas. Vlera fillestare: 408.861 (katërqind e tetë mijë e tetëqind e gjashëtdhjetë e nje) lekë pa tvsh (sipas përllogaritjes së bërë nga komisioni te fondit per vleren fillestare te ankandit). 408,661 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
“Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ngastrat e dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë dhe nga zjarret”. Vlera fillestare e ankandit : 820 200(tetëqind e njëzetëmijë e dyqind)lekë 820,200 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitja e dy autoveturave për skrap në pronësi të ALBCONTROL SHA, të nxjerra jashtë përdorimi 90,000 Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të sipërfaqes në njësinë Administrative Qëndër Ersekë të pasurisë 685,Zona kadastrale 3510 27,000 Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Shitje per skrap e mjeteve te Bashkise Kamez dhe Ndermarjes Pastrim Gjelberim e Treg te nxjerra jashte perdorimit 362,419 Local Unit Kamëz Ankand i shpallur
Loti I: "Vjelja dhe grumbullimi i 200 kv të gjetheve të dafinës (Laurus nobilis L.) në ngastrat e Ekonomisë pyjore Kryevidh” 30,000 Local Unit Kavajë Ankand i shpallur
Loti II: "Vjelja dhe grumbullimi i Degeza, gjethe te Mersines në ngastrat e Ekonomisë pyjore Kryevidh” 150,000 Local Unit Kavajë Ankand i shpallur
"Shitje e skapit dhe vajit të KESH sh.a" 4,652,140 Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data