Open Procurement Albania

Design, Build, Operate, Maintenance and Transfer of a tourist port in the city of Vlora (Marina Vlora), Type of contract is "Work"

Partner / Concesionary Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Contract's Object “Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një porti turistik në qytetin e Vlorës (Marina Vlorë)”.

- Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim).
- Burimi i financimit: Investim privat
_________________________

- Vlera e investimit e projektit nuk duhet te përllogaritet nga ofertuesit me e vogel se 22,725,571 Euro pa TVSH, në të kundërt do te veprohet sipas shkronjës “ii” te pikes 2.1.2 tek “Udhëzimet per ofertuesit” ( fq.32 te DPK-Dokumentat e Procedurës Konkurruese ,Shtojca 9).
_________________________
Projekt koncesionar/PPP “Për Ndërtimin, Operimin dhe Transferimin e një Porti Turistik në Qytetin e Vlorës” është propozimi i pakerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues.
Referuar nenit 25 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe Partneritetin publik Privat” te ndryshuar, dhe nenit 15 te VKM nr. 575 datë 10.7.2013 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar,, Shuma e kompensimit eshte shuma që do t’i paguhet nga ofertuesi fitues, propozuesit për përgatitjen e studimit të fizibilitetit vetëm nëse propozuesi ka marre pjese ne gare por nuk eshte shpallur fitues. Shuma e kompensimit per shpenzimet e kryera nga propozuesi per përgatitjen e studimit te fizibilitetit do te jete sipas faturave qe vërtetojnë kryerjen e shpenzimeve, vlere e cila nuk mund te jete me e larte se 1% e vlerës se investimit ( fq.9 te DPK-Dokumentat e Procedurës Konkurruese )
_________________________

Pozicioni gjeografik
- Vendndodhja e parashikuar e objektit është në qender te qytetit të Vlorës dhe konkretisht në portin aktual të këtij qyteti i cili eshte nen administrimin e Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë.
- Qyteti i Vlorës ndodhet në bregdetin jugor të Shqipërisë, afërsisht 150 km në veri të kufirit tokësor me shtetin e Greqisë dhe konkretisht 157 km larg nga pika kufitare më e madhe me Greqine që është Kakavia rreth 140 km (75 Nm) në vijë detare, me Portin e Korfuzit dhe vetëm 90 km (50 Nm) nga rajoni i Puglias në Itali. Kufiri tokësor me Malin e Zi është afërsisht 234 km në veri të Vlorës, dhe hyrja në Gjirin e Kotorrit (gjithashtu formon kufirin tokësor midis Malit të Zi dhe Kroacisë) është rreth 130 Nm nga Vlora në vijë detare.
- Qyteti i Vlorës është afërsisht 250 km larg nga pika doganore e Morinës si edhe vetëm 170 km larg nga pika doganore me Republikën e Maqedonisë së Veriut
Procurement Method Open Procedure
Concession's Status Announced the Winner
Concessionary Company
 • Last date of Submitted Documents 26-02-2021
  Concession's Held Date 26-02-2021
  No. of Bidders 3
  Bidders 1. “Albavia” sh.p.k me vlerë investimi prej 1’876’427’700 lekë pa TVSH.
  2. “Gjikuria” sh.p.k me vlerë investimi prej 22’725’572 Euro pa TVSH.
  3. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive Shoqeria Koncesionare Marina Vlore & “Marina Projects” ltd & “Brunes” sh.p.k.& “Ndregjoni” sh.p.k me vlerë investimi prej 22’842’417 Euro pa TVSH.
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • M12027029I-04182366-K37125203H-K31329048I
 • Shoqeria Koncesionare Marina Vlore & “Marina Projects” ltd & “Brunes” sh.p.k.& “Ndregjoni” sh.p.k
 • Cost of Concession
  Concession's Duration 35 vjet
  Concession's Announcement Date 06-01-2021
  The winning bid ALL without vat 22 842 417 Euro pa TVSH.
  Bidder Announcement date 29-03-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 35 vjet
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqëria “Albavia” sh.p.k është skualifikuar sepse:
  • nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës sipas shtojcës nr. 3 të DPK, sipas kërkesës së germës a) pika 1 të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i kërkuar në shtojcën nr. 9 të Dokumenteve të Koncesionit/PPP.

  2. Shoqëria “Gjikuria” sh.p.k është skualifikuar sepse:
  • nuk ka paraqitur Raportin e auditimit financiar të vitit ushtrimor 2018, (përfshirë opinionin e auditorit), të certifikuara nga një subjekt i jashtëm i licencuar auditi;
  • nuk ka plotësuar kriterin financiar nr. 2 “Kapitali i Vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit të fundit ushtrimor (2019) të jetë të paktën sa 40% (dyzet përqind) e vlerës së investimit të përgjithshëm (pa TVSH) të propozuar nga ofertuesi”;
  • nuk ka paraqitur Dokumente të lëshuara nga institucione financiare të besueshme, këto sipas kërkesës së nënpikës 1.2. “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.
  • nuk ka plotësuar kriterin kualifikues të zërit “Projektim”, pasi nuk ka dorëzuar një Licencë të vlefshme Profesionale
  • nuk ka paraqitur eksperiencë të provuar të dizejnimit dhe shpërndarjes së marinave të klasit botëror që i lejon ata të arrijnë njohjen e industrisë dhe akreditim ndërkombëtar, sipas kërkesës të pikës 3 të nënpikës 1.3. “Kapaciteti teknik” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.
  Cancellation reason
  Public Announcement Bulletin
  Concessionaire Agreement/Acts

  Notification of the Contract
  Bidding Procedure Documents "Concession/Public-Private Partnership for the Design, Construction, Operation, Maintenance and Transfer of a Tourist Port in the City of Vlora (Marina Vlora)".
  Formulari i Njoftimit të Fituesit (Buletini Nr. 45 datë 29 Mars 2021 ).

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data