Open Procurement Albania

Ndërhyrje emergjente në banesat e komunitetit ROM dhe Egjyptian

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lushnje
Tender object Ndërhyrje emergjente në banesat e komunitetit ROM dhe Egjyptian
Reference No. REF-09503-04-26-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 491 582,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-04-2017
Last date of Submitted Documents 24-05-2017
Tender Held Date 24-05-2017
No. of Bidders 8
Bidders ENI SHPK & LLAZO SHPK - AVDULI SHPK - COLOMBO SHPK - FLED SHPK - G.P.G COMPANY SHPK - PIENVIS SHPK - SHAMO CONSTRUCTION SHPK - SHENDELLI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 10 042 442,00
  Bidder Announcement date 23-06-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 14989898.4
  Contract date 05-07-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Bashkimi i operatoreve ekonomike ” ENI ” shpk dhe ” LLAZO ” shpk ka paraqitur vetem 3 (tre) hidraulike nga 4 (kater ) te tille qe kerkohen ne Dokumentat Standarte te Tenderit. Kjo bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik pika 4. Nga kontrolli i dokumentacionit te ngarkuar ne sistem nga BOE rezultoi se mjetet: autovinc me targe AA 297 PE , kamionet me targe AA 964 BV dhe AA 286 HL si dhe autoboti i ujit me targe AA 654NM do te jene te angazhuar ne tenderin me objekt : ”Sistemim, asfaltim i rruges Delisufaj”, ku BOE eshte shpallur fitues nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje.
  2. “AVDULI” shpk, nuk ka paraqitur akt ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel per vitin 2014 , gje e cila bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10 ,Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar pika 2. Nga kontrolli i dokumentacionit te ngarkuar ne sistem rezultoi se mjeti autovinc me targe VL 1026 C eshte i njejt i paraqitur nga shoqeria edhe ne tenderin me objekt : ”Rehabilitimi i objektit hangar ne pronesi te Bashkise Lushnje dhe kthimi i tyre ne banesa, me qellim strehimin e shtresave ne nevoje” , procedure e kryer nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje. Pra ky mjet rezulton i angazhuar aktualisht.Pra angazhimi i mjetit bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik pika 6 si dhe pika 7.
  3. Shoqeria “ COLOMBO “ shpk, ka mangesi ne mjete si me poshte : - mungon mjeti motogjenerator - mungon 1 mjet transporti vetshkarkues me dokumentacionin perkates te kerkuar , sipas pikes nr 6 “ Disponimi i mjeteve “ paragrafi 1 . Keto mangesi ne mjete, bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6 , paragrafi 1. 4. “ FLED” shpk, nuk ka paraqitur akt ekspertizat e kryera nga eksperti kontabel per vitet 2014 , 2015 dhe 2016, gje e cila bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10 ,Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar pika 2. Specialisti i kualifikuar nga IQT (tekniku i ndertimit) P. L , mungon ne listepagesen e muajit dhjetor 2016 , kjo bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik , pika 4.
  5. “ PIENVIS” shpk. Mjeti i paraqitur per autobot uji me targe AA 693 LU sipas certifikates se transportit me nr 104 date 14.09.2015 perben “ mjet per mallrat e rrezikshem : karburant “ . Pra ky mjet nuk eshte autobot uji , vertetuar kjo edhe nga foto e mjetit. Kjo mangesi bie ne kundershtim me me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik , pika 6. Shoqeria ka paraqitur vetem 3 (tre ) hidraulike nga 4 (kater ) te tille qe kerkohen ne Dokumentat Standarte te Tenderit . Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik , pika 4 . Eshte paraqitur vetem 1 (nje) elekticiste me dokumentacion te sakte nga 4 (kater) te tille qe kerkohen ne Dokumentat Standarte te Tenderit.
  6. Shoqeria “ SHAMO - CONSTRUCTION “ shpk nuk ka paraqitur kopjen e vertetuar te bilancit te vitit 2016, si dhe akt ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel per vitin 2016, gje e cila bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar pika 2. Shoqeria ka mangesi ne mjete si me poshte : - eshte paraqitur vetem 1 ( nje ) mjet transporti vetshkarkues me dokumentacion te rregullt pasi mjetit tjeter me targe AA 321 FP i ka perfunduar certifikata e kontrollit teknik ( SGS) qe ne date 21.12.2016 . - mungon mjeti autobot uji , pasi 2 (dy) mjetet e sjella per autobot uji nuk jane te tilla , ne certifikaten e tyre te transportit citohet “ mjete per mallrat e rrezikshem “ , si dhe keto mjete kane paraqitur mangesi edhe ne dokumentacion.
  Shoqeria “SHENDELLI” shpk ka mangesi ne mjete si me poshte : - mungon mjeti autovinc , pasi 2 ( dy) mjetet e sjella kane mangesi ne dokumentacion: autovincit me targe FR 4358 D i ka perfunduar vlefshmeria e polices se sigurimit qe ne date 24.05.2017, ndersa autovincit me targe AA 409 DR i ka perfunduar vlefshmeria e certificates se kontrollit teknik (SGS) ne date 26.05.2017. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 10, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik , pika 6. Nga 4 specialiste te kualuifikuar nga IQT (hidraulike) ju keni paraqitur vetem 2 te tille me dokumentacion te sakte , hidrauliket e tjere kane mangesi ne dokumentacion.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.26 - DT.03-07-2017
  Signing of the Contract NR.28 - DT.17-07-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data