Open Procurement Albania

Ndërtim i shkollës 9-vjeçare ”Kosova”, Tiranë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Ndërtim i shkollës 9-vjeçare ”Kosova”, Tiranë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No. REF-13372-05-16-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 221 159 169,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-05-2017
Last date of Submitted Documents 09-06-2017
Tender Held Date 09-06-2017
No. of Bidders 3
Bidders GJOKA KONSTRUKSION SHPK - GJIKURIA SHPK & R&T SHPK - ED KONSTRUKSION SHPK & ALBA KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ED KONSTRUKSION SHPK - ALBA KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 216727812.37
  Bidder Announcement date 13-06-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 260073374.84
  Contract date 11-07-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 17 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, është paraqitur Formulari i Ankesës nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Gjikuria” shpk dhe “R dhe T” shpk, me shkresën Nr. 24165 Prot. datë 19.06.2017 në lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit me objekt: ”Ndërtim i shkollës 9-vjeçare ”Kosova” Tiranë”. Me marrjen e ankesës nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë të mësipërm, me Urdhërin me Nr. 24165/1 Prot. dt. 19.06.2017, është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një vendimi përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu me Urdhërin me Nr. 24165/2 Prot. datë 19.06.2017 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave.Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, shoqërise “Gjikuria” shpk dhe “R dhe T” shpk, ka konkluduar sa më poshtë: Nuk janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë të mësipërm dhe është konsideruar i drejte dhe i bazuar në ligj, Vendimi i Komisionit te Vleresimit te Ofertave.
  Janë skualifikur ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori Ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha, ka paraqitur për të vërtetuar përvojën e suksesshme në punë si kontratë të ngjashme , kontratën e cila nuk konsiderohet kontratë e ngjashme pasi kemi të bëjmë me infrastrukture rrugore dhe nuk kemi të bëjmë me godina civile ashtu dhe siç është objekti i prokuruar nga AK , shoqëria Gjoka Konstruksion sha nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket Përvojës së suksesshme në realizimin e Kontratave pune të ngjashme për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 1/a dhe pika 1/b.
  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Gjikuria” shpk dhe “R dhe T” shpk, Shoqëria R dhe T ka paraqitur deklaratën mbi konfliktin e interesit por e ka paraqitur pa firmën e administratorit të shoqërisë dhe pa vulën e shoqërisë për rrjedhojë është paraqitur e pasaktë . Shoqëria Gjikuria Konstruksion ka paraqitur çertifikatën ISO 9001- 2008 por nga verifikimi i dokumentave të mësipërme rezulton se certifikata e mësipërme është në gjuhën angleze dhe jo ne gjuhen Shqipe. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë ka paraqitur 3 (tre) bojaxhinj, 3(tre) saldator, 3 (tre) hidraulik, 3 (tre) elektromekanik, 2 (dy) karpentier, 2 (dy) hekurkthyes, 4 (kater) murator, 5 (pese) puntor ndertimi por nuk I ka në kategorinë e kërkuar nga AK. Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik lidhur me Kriteret e Veçanta të kualifikimit pika 5.1 është I paplotë , për rrjedhojë i pavlefshëm.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement NR.27 - DT.10-07-2017
  Signing of the Contract NR.28 - DT.17-07-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 37, datë 13.7.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data