Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Rrugës së Mushanit, Segmenti I

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Rikonstruksion i Rrugës së Mushanit, Segmenti I
Reference No. REF-50663-02-22-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 226 823,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-02-2018
Last date of Submitted Documents 05-03-2018
Tender Held Date 05-03-2018
No. of Bidders 11
Bidders S.M.O. Union Shpk
Nika Shpk
Rroku GUEST Shpk & Kthella Shpk
S.M.O. Vataksi Shpk
Gysi Shpk
Kevin Konstruksion Shpk
Shendelli Shpk
Alb-Tiefbau Shpk
Karl Gega Konstruksion Shpk & “Rozafa 94 Shpk
Zdravo Shpk
Delia Impex Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB TIEFBAU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 8,055,073
  Bidder Announcement date 13-04-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 9666087
  Contract date 25-04-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Ka ofertues te skualifikuar:
  1. “Nika” Shpk
  Mjeti autobot uji me targa SH 4498 E i marre me qera sipas kontratës se qerase nr.7197 Rep. date 28.10.2017 është marre me qera edhe nga një operator tjetër ne te njëjtën procedure prokurimi. Mjeti autobitumatrice me targe KO 3347 B ka certificate transporti për vete dhe jo për te trete me qera.
  2. “ Gysi” Shpk
  Nuk ka paraqitur pune te ngjashme brenda tre viteve te fundit te aktivitetit.
  3. “ S.M.O. Union” Shpk
  Ne kete procedure prokurimi administratori i shoqërisë ka nënshkruar dy oferta, një te shoqërisë S.M.O Vataksi dhe një te shoqërisë S.M.O Union pra i njëjti ofertues ka marre pjese ne me shume se një oferte.
  4. “ Kevin Konstruksion” Shpk
  Ing.Varvara Truja (Gjika), drejtues teknik ne licence mungon ne listëpagesat e shoqërisë për muajt nëntor, dhjetor 2017 dhe janar 2018. Certifikata e transportit për mjetin autobot me targa AA032LO është për transport mallrash për llogari te vet dhe jo me qera per te trete. Ne listëpagesat e tre muajve të fundit manovratori z.Remzi Turja nuk figuron.
  5. “S.M.O. Vataksi” Shpk
  Ne këtë procedure prokurimi administratori i shoqërisë ka nënshkruar dy oferta, një te shoqërisë S.M.O Vataksi dhe një te shoqërisë S.M.O Union pra i njëjti ofertues ka marre pjese ne me shume se një oferte.
  6. “ Shendelli” Shpk
  Ne vertetimin leshuar nga OSHEE mungon muaji i fundit per tu paguar janar 2018. Certifikata e transportit per mjetin autobot me targa AA387 PA dhe autobitumatrice me targa SR2857 B eshte per transport mallrash per llogari te vet dhe jo me qera per te trete.
  7. “ Zdravo” Shpk
  Ne vertetimin leshuar nga OSHEE nuk eshte perfshire muaji i fundit i maturuar, muaji janar. Nuk ka paraqitur mjete me kapacitet mbartes >= 5 tone dhe >= 3 tone pasi pas verifikimit ne lejen e qarkullimi keto mjete jane me te vogla sesa kerkesat ne DST.
  8.“ Delia Impex” Shpk
  Nuk ka paraqitur dokumentacion.
  9. “Karl Gega Konstruksion Shpk & “Rozafa 94” Shpk
  Rozafa 94 nuk ka paraqitur pune te ngjashme pasi kontrata për ndërtim objekti shtëpi banimi nuk mund te konsiderohet pune e ngjashme. Mjeti autobot uji i marre me qera nga shoqëria Albavia sh.p.k ne baze te certifikatës se transportit është për llogari te vet dhe jo me qera për te trete. Kontrata e paraqitur si pune e ngjashme nga Karl Gega Konstruksion sh.p.k është e paplote, mungon akti i kolaudimit.
  9 “Rroku GUEST” Shpk &“Kthella” Shpk
  Oferta skualifikohet ne baze te kerkeses nr.4258 prot date 21.03.2018 per doreheqje.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.15 - DT.16-04-2018
  Signing of the Contract NR.17 - DT.30-04-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data