Open Procurement Albania

Nderhyrje ne Infrastrukturen e Rruges Andrea Papaj,Degezimi 1,Degezimi 2

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lushnje
Tender object Nderhyrje ne Infrastrukturen e Rruges Andrea Papaj,Degezimi 1,Degezimi 2
Reference No. REF-77354-07-02-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 22 083 346,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-07-2018
Last date of Submitted Documents 03-08-2018
Tender Held Date 03-08-2018
No. of Bidders 10
Bidders PEPA GROUP SHPK
Llazo SHPK
G.P.G Company SHPK
Shkelqimi 07 SHPK
FLED SHPK
Company Riviera 2008 SHPK
Senka SHPK
Beqiri SHPK
Boshnjaku SHPK
SIRETA 2F SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 19 270 476,00
  Bidder Announcement date 21-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 23124571.2
  Contract date 06-12-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 63 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  • Kthyer pergjigje Sireta 2F SHPK me shkresen nr 6032 date 31.08.2018.
  • Kthyer pergjigje G.P.G Compnany SHPK me shkresen nr 6167/2 date 06.09.2018.
  • Kthyer pergjigje Pepa Group SHPK me shkresen nr 6035 date 31.08.2018.
  • Vendim perfundimtar te Komisionit te Prokurimit Publik Nr 773/1 date 15.11.2018.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1.Shoqeria “ SHKELQIMI 07” SHPK:
  •Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ligjor per eskavatoret 2 me goma, per te cilet nuk jane paraqitur dokumenta që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit.

  2. Shoqeria ”Beqiri ” SHPK :
  • Shoqeria “ Beqiri “ SHPK ka plotesuar ne vetdeklaraten sipas Shtojces nr 9 duke deklaruar disponueshmerine e mjeteve qe do te angazhohen e per kryerjen e punimeve.
  Ne veteklarimin e mjeteve shoqeria nuk ka shenuar ne dispozicion mjetin Autobot Uji.
  3.Shoqeria SIRETA 2F SHPK :
  •Shoqeria ka paraqitur dokumentacion ligjor vetem per nje mjeti e llojit kamioncine deri 3.5 t.

  4.Shoqeria“Company Riviera 2008“ SHPK :
  •Shoqeria ka paraqitur dokumentacion ligjor per mjetin e kerkuar DST e llojit Autobot Uji mjetin me targa TR 4812T i cili nga dokumentacioni ligjot i paraqitur rezultion te jete autobot per karburantesh dhe jo uji.

  5.Shoqeria“FLED“ SHPK :
  • Shoqeria “ FLED” SHPK ka mangesi ne mjete .
  • Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ligjor per nje eskavator me goma, per te cilet nuk jane paraqitur dokumenta që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit etj.

  6. Shoqeria“BOSHNJAKU B “ SHPK :
  • Shoqeria “ Boshnjaku B ” SHPK ka mangesi ne mjete .
  Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ligjor per nje eskavator me goma dhe per mjetin e llojit fadrome , per te cilet nuk jane paraqitur dokumenta që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit etj.
  • Impiantit per prodhimin e betonit me qira i mungon leja mjedisore Kodi III.1. B leshuar nga Organet Kompetente. Eshte paraqitur vetem nje leje mjedisore Kodi III.1.A, dhe kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12 , Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 6.

  7.Shoqeria “ PEPA GROUP ” SHPK :
  •Shoqeria Pepa Group ka ngarkuar te pa enkriptuar oferten e tij duke sjelle si pasoje mos shfaqjen e saj ne sistem dhe bent e pamundur leximin e ofertes.
  Oferta eshte ngarkuar jo sipas udhezimit per ngarkimin e ofertave ne sistem, ngarkimi i dokumenteve në sistem është përgjegjësi e operatorit ekonomik, si dhe duhet të kryhet sipas udhëzimeve që APP ka publikuar lidhur me ngarkimin e dokumenteve dhe ruajtjen e tyre në Sistemin e Prokurimit Elektronik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.47 - Dt.26-11-2018
  Signing of the Contract Nr.50 - Dt.17-12-2018
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data