Open Procurement Albania

Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tepelenë
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Tepelene
Tender object Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj
Reference No. REF-79689-07-18-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 83 333 021,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-07-2018
Last date of Submitted Documents 20-08-2018
Tender Held Date 20-08-2018
No. of Bidders 6
Bidders B93 & Hastoçi SHPK
Shëndëllia SHPK & Boshnjaku B SHPK
Egland SHPK & Senka SHPK
Eral Construction Company SHPK & Sterkaj SHPK
Lala SHPK & Shansi invest SHPK
Vllaznia Ndertim SHPK me NIPT K77524909Q & Ndregjoni SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • B 93 SHPK - HASTOCI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 61 910 252,00
  Bidder Announcement date 13-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 74292302
  Contract date 14-11-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Ka masrre pergjigje me vendim te K.P.P nr. 676/2018 date 08.10.2018.
  Jane s’kualifikuar:

  1. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shëndëllia” SHPK & “Boshnjaku B” SHPK :
  • Te dy operatoret nuk plotesojne pervojen e sukseseshme per pune te ngjashme te realizuar gjate tre viteve te fundit sipas % se bashkepunimit.
  • Operatoret Ekonomike nuk kane paraqitur te kene te punesuar punonjes te paisur me deshmi kualifikimi e sigurimi teknik per dy 2 punonjes konstruktor metalik.
  • Kontrata me laboratorin per kryerjen e analizave laboratorike nuk eshte e rregullt. Nuk eshte sipas percaktimeve te DST-se, pasi kjo kontrate eshte qeraje per marrjen e disa pajisjeve me qera per nevoja te shoqerise Shendelli .Ne kontrate nuk shprehet sherbimi i kryerjes se analizave laboratorike per betonet, dherat dhe rerat.
  • Kontrata e furnizimit te tubave plastike nuk eshte e rregullt. . Nuk eshte sipas percaktimeve te DST-se nuk jane te specifikuar zerat e materialeve te furnizuara, nuk ka nje afat te lidhjes se saj.

  2. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Egland” SHPK & “Senka” SHPK :
  • Operatoret Ekonomike nuk permbushin piken 2.2/3 Kapacitetin teknik per pune e ngjashme te te njejtes natyre te realizuar gjate tre viteve te fundit.
  • O.E. Senka" SHPK ka paraqitur vetem nje pune te ngjashme , e cila rezulton e se njejtes natyre, Ujesjelles Marikaj me vlere 48 779 952 me tvsh, ne te cilen ka realizuar 95 % te punimeve. Puna e pararqitur eshte e pavlefshme pasi punimet jane kolauduar me 20.10.2014 dhe eshte jashte afatit te kerkuar te tre viteve te fundit.
  • Mungon vertetimi nga OSHEE per shlyerjen e fatuirave te energjise elektrike.
  • Mungon deklarata e mosangazhimit te stafit, vendndodhja e mjeteve dhe vete deklarimi i kontratave mbi 100% te kufirit maksimal.
  • Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk ka paraqitur: 2 punonjes saldatore,2 punonjes mekanik,2 punonjes kontruktor metalik 2 punonjes specialiste ndertimi,2 punonjes karpentier 2 punonjes murator,1 punonjes montator.
  • Shoqeria "Egland" SHPK nuk ka paraqitur asnje punonjes te vlefshem me IQT.
  • Nuk ka kontrate me laborator per kryerjen e analizave.
  • Mungon deklarata e ofertes qe eshte ne perputhje me projektin, specifikimet, teknike etj, dhe vete deklarimi i kontratave mbi 100% te kufirit maksimal.

  3. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Vllaznia Ndertim” SHPK . & “Ndregjoni” SHPK :
  Te dy operatoret nuk plotesojne pervojen e sukseseshme per pune te ngjashme te realizuar gjate tre viteve te fundit sipas % se bashkepunimit.
  • Objekti tjeter i paraqitur: "Ndertimi i 15 skemave te ujesjellesit te qarqeve Shkoder, Kukes dhe Diber, nuk ka miratim zyrtar nga Autoriteti Kontraktor per njohjen si nenkontraktor te OE Ndregjoni. Gjithashtu per kete objekt, situacioni perfundimtar i paraqitur dhe Akti i Kolaudimit jane ne gjuhen angleze, te paperkthyera dhe te panoterizuara.
  • OE "Ndregjoni nuk ka paraqitur Liçensen profesionale te Shoqerise, si dhe çertifikatat ISO.
  • Operatori "Vllaznia Ndertim IS", sipas % se bashkepunimit, nga 66 666 416 leke punime ne ujesjelles dhe kanalizime qe duhet te kete realizuar gjate tre viteve te fundit, ka vetem 27 514 518 leke. ne objektin Ujesjllesi Shoshaj.
  • Objekte te e tjera te paraqitura nuk jane te se njejtes natyre. OE "Vllaznia Ndertim IS" nuk ka paraqitur listpagesat e punonjesve per periudhen Janar - Dhjetor 2017 dhe Korrik-Gusht 2018.
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ka paraqitur kontrate me Laborator per kryerjen e analizave te materialeve te ndertimit. qe do te perdoren ne objekt.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for HASTOCI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Signing of the Contract Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data