Open Procurement Albania

Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve
Reference No. REF-87453-09-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 289 462,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-09-2018
Last date of Submitted Documents 08-10-2018
Tender Held Date 08-10-2018
No. of Bidders 4
Bidders Ante-Group SHPK
KMK SHPK & Sardo SHPK
Cara SHPK
Arba & Trans - 2010 SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ANTE-GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 159 087,00
  Bidder Announcement date 16-11-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4990904.1
  Contract date 24-12-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1.Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë KMK SHPK & Sardo SHPK:
  • U konstatua se listpagesat e paraqitura nga Shoqëria Sardo sh.p.k për periudhën Shkurt 2018 – Gusht 2018 nuk janë të shoqëruara me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4.
  • mjeku i deklaruar nga shoqëria Sardo sh.p.k me iniciale A.H nuk është i pajisur me Urdhër mjeku, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 6.
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 1 (një) punonjës pllakashtrues dhe konkretisht D.H i punësuar pranë shoqërisë K.M.K sh.p.k. Punonjësin i sipërcituar konstatoi se nuk figuron në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur Çertifikatë për transport mallrash brenda vendit lëshuar nga institucioni përkatës, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 15, gërma a .

  2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik Cara SHPK:
  • Operatori ekonomik Cara sh.p.k nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të tenderit , pasi për mjekun e përgjithshëm, Urdhëri i Mjekut (leje individuale për për ushtrimin e profesionit për mjekë) rezulton i pavlefshëm. (lëshuar në datë 04.07.2012 ku leja është e vlefshme për 5 vjet dhe rinovimi bëhet 2 muaj përpara mbarimit të afatit). Komisioni I Vlerësmit të Ofertave konstaton se operatori ekonomik Cara shpk nuk ka paraqitur dokumentin e rinovuar.
  • Operatori ekonomik Cara shpk nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të tenderit pasi eshte paraqitur dokumentacion per vetem 1 (nje) manovrator nga 2 (dy) te kërkuar.

  3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik Arba & Trans - 2010 SHPK:
  • Operatori Ekonomik Arb& Trans - 2010 shpk në Licensën e Shoqërisë nuk ka të përfshirë NP-5A (Punime nëntokësore, ura e vepra arti).
  • Operatori ekonomik Arb & Trans - 2010 shpk nuk ka paraqitur Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; për periudhën Shkurt 2018 - Gusht 2018, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4, gërma a).
  • Operatori ekonomik Cara shpk nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të tenderit pasi eshte paraqitur dokumentacion per vetem 1 (nje) manovrator nga 2 (dy) te kërkuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Signing of the Contract Nr.52 - Dt.31-12-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data