Open Procurement Albania

Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban.
Burimi i financimit: Të ardhura - vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2018”.
Reference No. REF-97466-12-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62 497 774,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-12-2018
Last date of Submitted Documents 03-01-2019
Tender Held Date 03-01-2019
No. of Bidders 2
Bidders Albtelecom
Abcom
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBTELECOM SHA
 • The winning bid ALL without vat 60 696 480,00
  Bidder Announcement date 25-01-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24256440
  Contract date 31-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhëm:

  1.“Abcom” SHPK:
  • Operatori ekonomik “ABCOM” sh.p.k sh.p.k, nuk ka paraqitur formularin e ofertës sipas formatit të preventivit të publikuar bashkëlidhur dokumentave të kësaj procedure prokurimi.
  • Nuk ka paraqitur licensat përkatëse të lëshuara nga AKEP mbi teknologjinë 3G/ 4G/ LTE, sipas kërkesave të pikës 3, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik të dokumentave standarte të tenderit.
  • Nuk plotëson “Kriteret e veçanta të kualifikimit/ Kapaciteti teknik/ pika 3”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-97466-12-07-2018
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement Nr.05 - Dt.04-02-2019
  Signing of the Contract Nr.08 - Dt.18-01-2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data