Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrugës Alit Gjeriti Zharrëz ,Patos.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
Tender object Rikonstruksion i rrugës Alit Gjeriti Zharrëz ,Patos.
Reference No. REF-00204-12-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 13 328 682,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-12-2018
Last date of Submitted Documents 21-01-2019
Tender Held Date 21-01-2019
No. of Bidders 9
Bidders SHKËLQIMI 07
ARBËRIA
KOLA INVEST
B-93 & “RIVIERA
KEVIN & “SHPRESA AL
SIRETA 2F
SARDO & “LABI
SARK
SHENDELLI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KEVIN CONSTRUKSION - Shpresa-Al SHPK
 • The winning bid ALL without vat 9 129 835,00
  Bidder Announcement date 20-05-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 10955802
  Contract date 28-05-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.

  - Ankesa me nr.600 prot, datë 01.03.2019 e operatorit ekonomik “B93” shpk Fier ka marre pergjigje me shkresen nr.600/5 prot, datë 06.03.2019.
  - Ankesa me nr.622 prot, datë 04.03.2019 e BOE “Kevin Construksion shpk & Shpresa Al” shpk Tiranë ka marre pergjigje me shkresen nr.622/4 prot, datë 06.03.2019.
  - Ankesa me nr.623 prot, datë 04.03.2019 e BOE “SARDO shpk Fier & LABI” shpk Vlorë ka marre pergjigje me shkresen nr.623/4 prot, datë 06.03.2019.
  -Ankesa me nr.712 prot datë 15.03.2019 nga BOE Kevin Construksion dhe Shpresa Al shpk Tirane ka marre pergjigje me shkresen nr.712/4 prot, datë 25.03.2019.
  Per kete procedure ka vendim te KPP-se me Nr. 256/2019, date 02/05/2019.

  Është skualifikuar si mëposhtë:
  1) Shoqëria “SIRETA 2F” sh.p.k :
  Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë, janë si më poshtë :
  -Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik,përkatësisht kërkohen 3 copë makina vetëshkarkuese 10-20 ton dhe operatori ka dy me dokumenta të plotë, kamioni me targë A586 IC nuk është me dokumentat e skta pas ii mungon polisa e sigurimit teknik e cila ka skaduar në datë 28.11.2018.
  -Nuk plotëson pikën 7 (shtatë) për stafin drejtues në të cilën kërkohet një Inxhinier Topograf dhe konkretisht ju keni një Inxhinier Gjeodet i cili nuk është në listpagesën e kërkuar dhe nuk ka cv.
  -Nuk plotëson pikën e) për vërtetimin për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike jo më herët se 30 ditë operatori ka një vërtettim në datë 19.12.2018 dhe një fature pagese në datë 24.01.2019 por që është më shumë se 30 ditë.

  2) Shoqëria “SARDO” sh.p.k &“LABI ” sh.p.k. :
  Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë “SARDO” sh.p.k Fier, janë si më poshtë :
  - Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik,përkatësisht kërkohen 3 copë makina vetëshkarkuese 10-20 ton dhe operatori SARDO ka dy me dokumenta të plotë përkatësisht kamioni FR 5771 D dhe kamioni AA143 GV ndërsa dy mjetet e tjera janë një kamion me vinç me targë AA870 EK dhe kamionçina me targë AA792 NI të cilat nuk janë me kapacitetet e kërkuara, ndërsa operatori tjetër LABI të dy mjetet i ka me mungesë dokumentacioni, mjeti AA134 HS i ka skaduar certifikata e transportit në datë 18.01.2019 dhe mjetit tjetër me targë VL 4863 B ka skaduar polisa e sigurimit teknik në datë 3.12.2018 dhe Certifikata e kontrollit teknik në datë 18.01.2019.
  - Nuk plotëson pikën 7 (shtatë) për stafin drejtues në të cilën kërkohet një Inxhinier Ndërtimi dhe të dy opëratorëve ju mungon ne stafin e tyre drejtues.
  - Nuk plotëson pikën 8 (tetë) lidhur me stafin e punëtorëve të cilët duhet të jenë të pajisur me dëshmi dhe kontrata pune, përkatësisht ju mungon tekniku i ndërtimit, tekniku topograf dhe dy eskavatoristët nuk i keni me dokumentat e kërkuar.

  3) Shoqëria “SARK” sh.p.k :
  Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë“SARK” sh.p.k Fier, janë si më poshtë :
  -Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik, përkatësisht kërkohet mjeti Grejder 1 copë dhe ju mungon dokumentacioni i saktë. Mungon fabrika e asfaltobetonit si dhe mjeti autobot uji.
  - Nuk plotëson pikën 8 (tetë) lidhur me stafin e punëtorëve të cilët duhet të jenë të pajisur me dëshmi dhe kontrata pune, përkatësisht ju mungon tekniku i topografit, dhe automakinisti i kerkuar nuk është në listpagesën e kërkuar.

  4) Shoqëria “SHENDELLI” sh.p.k:
  Nuk kanë hedhur asnjë nga dokumentacionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktorë, përveç QKR dhe për këtë arsye s’kualifikohen automatikisht.

  5) Shoqëria “SHKËLQIMI 07” sh.p.k Fier :
  Oferta është anomalisht e ulët, dhe pas argumentimit komisioni merr vendimin që oferta e paraqitur nga operatori “Shkëlqimi 07” nuk garanton realizimin me sukses të investimit dhe për rrjedhojë, refuzohet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KEVIN CONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KEVIN CONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for KEVIN CONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KEVIN CONSTRUKSION viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Shpresa-Al SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.22 - DT.03-06-2019
  Appeals and Decisions of the PPA
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data