Open Procurement Albania

Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Lack of competition
 • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
Procuring Authority / Buyer Bashkia Berat
Tender object Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

Fondi limit 298.615.566,00 (dyqind e nentedhjete e tete milion e gjashteqind e pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh fondi i plote.
• Vlera per vitin 2019 eshte 63 377 113 (gjashtedhjete e tre milion e treqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
• Vlera per vitin 2020 eshte 59 877 113(pesedhjete e nente milion e teteqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
• Vlera per vitin 2021 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
• Vlera per vitin 2022 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
• Vlera per vitin 2023 eshte 58 407 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh

Bashkia Berat permes njoftimit te publikuar ne buletinin me Nr. 2 datë 9 Janar 2023,ka njoftuar per modifikimin e kontrates.
Bazuar në Kontratën e Shërbimit nr 2241 prot. datë 25.04.2019 "Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta murbane të Bashkisë Berat 2019-2024" lidhur me subjektin Ante-Group shpk , referuar nenit 40.1 te kontratës sipas të cilit “ Nëse pas datës së nënshkrimit të Kontratës ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit të Republikës së Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës” .
2. VKM nr.1025, datë 16.12.2020 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”
3.VKM nr.158 datë 12.03.2022 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi
Efektit monetar qe jep vendimi nr .1025 date 16.12.2020 “Per caktimin e pages minimale ne shkalle vendi eshte llogaritur per periudhen 01.01.2020-31.03.2022”
Efektit monetar qe jep vendimi nr. 158, date 12.03.2022 Per caktimin e pages minimale ne shkalle vendi eshte llogaritur per periudhen 01.04.2022-31.12.2022
Reference No. REF-04139-01-17-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 298 615 566,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 18-01-2019
Last date of Submitted Documents 05-03-2019
Tender Held Date 05-03-2019
No. of Bidders 1
Bidders Ante-Group SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ANTE-GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat 298 355 185,00
  Bidder Announcement date 27-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 358026222
  Contract date 25-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 365 dite nga data e nenshkrimit te kontrates me opsion rinivimi per 4 vite te tjera.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions Arsyeja e e zhvillimit te procedures per nje afat 5 vjecar eshte:
  Eshtë kontratë komplekse pasi behet fjale per sherbimin e pastrimit I cile eshte nje sherbim i panderprere, financimi i saj është i garantuar pasi fondi i parashikuar eshte i mbuluar me buxhet per te gjitha vitet , i perfshire ne PBA. Me Vendimin e Keshillit Bashkiak .nr.138 date 07.12.2018 eshte miratuar studimi per Menaxhim e integruar te mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit). Ne zgjedhjen e afatit 5 vjecar jemi bazuar edhe ne nenin 20 te ligjit nr 8094 dt.21.03.1996 “ Per largimin publik te mbeturinave. ” ne te cilin citohet “Për çdo zonë pastrimi organet e pushtetit lokal lidhin kontratë me sipërmarrësit e këtyre shërbimeve me afate deri në 5 vjet, sipas dispozitave në fuqi të prokurimit public” Bashkia Berat permes njoftimit te publikuar ne buletinin me Nr. 2 datë 9 Janar 2023,ka njoftuar per modifikimin e kontrates.
  Bazuar në Kontratën e Shërbimit nr 2241 prot. datë 25.04.2019 "Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta murbane të Bashkisë Berat 2019-2024" lidhur me subjektin Ante-Group shpk , referuar nenit 40.1 te kontratës sipas të cilit “ Nëse pas datës së nënshkrimit të Kontratës ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit të Republikës së Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës” .
  2. VKM nr.1025, datë 16.12.2020 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”
  3.VKM nr.158 datë 12.03.2022 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi
  Efektit monetar qe jep vendimi nr .1025 date 16.12.2020 “Per caktimin e pages minimale ne shkalle vendi eshte llogaritur per periudhen 01.01.2020-31.03.2022”
  Efektit monetar qe jep vendimi nr. 158, date 12.03.2022 Per caktimin e pages minimale ne shkalle vendi eshte llogaritur per periudhen 01.04.2022-31.12.2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ANTE-GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract NR.24 - Dt.17-06-2018
  HARTA E RRUGE E SHESHE MIDIS BLLOQEVE TE BANIMIT

  Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

  A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Cancellation of the tender procedure two or more times
  • Cancellation of the tender procedure two or more times

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Berat
  Tender object Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

  Fondi limit 298.615.566,00 (dyqind e nentedhjete e tete milion e gjashteqind e pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh fondi i plote.
  • Vlera per vitin 2019 eshte 63 377 113 (gjashtedhjete e tre milion e treqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
  • Vlera per vitin 2020 eshte 59 877 113(pesedhjete e nente milion e teteqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
  • Vlera per vitin 2021 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
  • Vlera per vitin 2022 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
  • Vlera per vitin 2023 eshte 58 407 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh
  Reference No. REF-04206-01-18-2019
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 298 615 566,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 21-01-2019
  Last date of Submitted Documents 07-03-2019
  Tender Held Date 07-03-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 365 dite nga data e nenshkrimit te kontrates me opsion rinivimi per 4 vite te tjera.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Per shkak te nje gabimi teknik te ngarkimit te procedures ne SPE.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.04 - Dt.28-01-2019
  HARTA E RRUGE E SHESHE MIDIS BLLOQEVE TE BANIMIT
  Project

  Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Berat
  Tender object Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit).

  Fondi limit 298.615.566,00 (dyqind e nentedhjete e tete milion e gjashteqind e pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh fondi i plote.

  • Vlera per vitin 2019 eshte 63 377 113 (gjashtedhjete e tre milion e treqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  • Vlera per vitin 2020 eshte 59 877 113(pesedhjete e nente milion e teteqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  • Vlera per vitin 2021 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  • Vlera per vitin 2022 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  • Vlera per vitin 2023 eshte 58 407 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  Reference No. REF-03062-01-03-2019
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 298 615 566,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 04-01-2019
  Last date of Submitted Documents 26-02-2019
  Tender Held Date 26-02-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 365 dite nga data e nenshkrimit te kontrates me opsion rinivimi per 4 vite te tjera.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.

  Per arsye se nuk eshte bere publikimi akoma ne nje gazete apo faqe web-i nderkombetare.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.03 - Dt.21-01-2019
  HARTA E RRUGE E SHESHE MIDIS BLLOQEVE TE BANIMIT

  Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Berat
  Tender object Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i pastrimit).

  Fondi limit 298.615.566,00 (dyqind e nentedhjete e tete milion e gjashteqind e pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh fondi i plote.

  • Vlera per vitin 2019 eshte 63 377 113 (gjashtedhjete e tre milion e treqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh;
  • Vlera per vitin 2020 eshte 59 877 113(pesedhjete e nente milion e teteqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh;
  • Vlera per vitin 2021 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh;
  • Vlera per vitin 2022 eshte 58 477 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh;
  • Vlera per vitin 2023 eshte 58 407 113(pesedhjete e tete milion e katerqind e shtatemije e njeqind e trembedhjete )leke pa tvsh.
  Reference No. REF-01118-12-21-2018
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 298 615 566,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 24-12-2018
  Last date of Submitted Documents 12-02-2019
  Tender Held Date 12-02-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 365 dite nga data e nenshkrimit te kontrates me opsion rinivimi per 4 vite te tjera.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.
  Per arsye se nuk eshte ngarkuar ne sistem dst ne anglisht.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.01 - Dt.07-01-2019
  HARTA E RRUGE E SHESHE MIDIS BLLOQEVE TE BANIMIT

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data