Open Procurement Albania

Rikonstruksion rrjet kanalizimi ne Rrugen e Elbasanit

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Rikonstruksion rrjet kanalizimi ne Rrugen e Elbasanit
Reference No. REF-22818-05-20-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 195 898 534,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-05-2019
Last date of Submitted Documents 21-06-2019
Tender Held Date 21-06-2019
No. of Bidders 7
Bidders G.P.G Company
Alba-Construksion
AGI KONS” SH.P.K. & “BE-IS”shpk
Pepa Group” shpk & “Junik” shpk
4 AM
ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION” SH.P.K. & “2T
Salillari
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 155 107 113,00
  Bidder Announcement date 17-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 186128535.6
  Contract date 29-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik ”Pepa Group” shpk & ”Junik” shpk :
  NUk ploteson kriterin e evndosur ne DST per paraqitjen e puneve te ngjashme.
  “Pepa Group” shpk nuk disponon numrin e duhur te punonjësve ne baze te perqindjes se percaktuar ne Marreveshjen kuader.
  Pra sa më sipër Shoqëria “Pepa Group” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.
  Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.

  2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”Alba-Construksion” shpk:
  Operatori ekonomik ” Alba-Construksion” shpk nuk ka paraqitur shtojcen 1 (Formulari i Ofertës Ekonomike), te kerkuara ne shtojcen 12 te DT.Për rrjedhojë dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik lidhur me shtojcat është i paplotë, rrjedhimisht i pavlefshëm.
  Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional .

  3. Oferta e paraqitur nga BOE “AGI KONS” SH.P.K. & “BE-IS” shpk :
  Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për :
  - Paraqitjen e 4 kamionave me kapacitet mbajtës min.5 ton dhe max 10 ton pasi nga 4 kamiona të kërkuar, shoqëria ka paraqitur me dokumentacion të rregullt në përmbushje të këtij kriteri dy kamiona.
  Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe professional.

  4. Oferta e paraqitur nga BOE “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION” SH.P.K. & “2T” shpk :
  Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për :
  - Paraqitjen e 4 kamioncinave me kapacitet mbajtës min.1.5 ton dhe max 2 ton pasi nga 4 kamioncina të kërkuar, shoqëria ka paraqitur me dokumentacion të rregullt në përmbushje të këtij kriteri 3 kamioncina.
  - Paraqitjen e 4 kamionave me kapacitet mbajtës min.12 ton dhe max 17 ton pasi nga 4 kamiona të kërkuar, shoqëria ka paraqitur me dokumentacion të rregullt në përmbushje të këtij kriteri 1 kamion.
  Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe professional.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.32 - Dt.13-08-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data