Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godines 11-12

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
Tender object Rikonstruksion i godines 11-12
Reference No. REF-24347-05-29-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 247 470 811,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-05-2019
Last date of Submitted Documents 08-07-2019
Tender Held Date 30-05-2019
No. of Bidders 14
Bidders KACDEDJA & COMPANY RIVIERA 2008
RAFIN COMPANY & BOSHNJAKU B & B 93
SENKA
SALILLARI
SHENDELLI
CARA & 2T & NDREGJONI
AGIKONS & BE-IS
ALKO IMPEX & EVEREST
ED Konstruksion sh.p.k & ALBA Konstruksion & ARKONSTUDIO
FLONDI KONSTRUKSION
4 – AM
FUSHA
ELDA – VL
INA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ED KONSTRUKSION SHPK - ALBA KONSTRUKSION SHPK - ARKONSTUDIO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 232 570 443,00
  Bidder Announcement date 04-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 271652614.2
  Contract date 10-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur ankese ne datë 31.07.2019 e cila ka marë përgjigje me anë të shkresës Nr. Prot 477 Datë 07.08.2019; Ankesa me Nr.Prot 474 Datë 02.08.2019 e cila ka marë përgjigje me anë të shkresës Nr. Prot 479 Datë 09.08.2019.
  Ka pasur Operatorë ekonomik të skualifikuar:

  1. KACDEDJA & COMPANY RIVIERA 2008:
  • Operatoret nuk plotesojne kriterin mbi disponimin e mjeteve dhe pajisjet teknike pasi ne kriteret per kualifkim jane kerkuar nje sere mjetesh per realizimin me sukses te kontrates. Operatori Kacdede nuk ka paraqitur shtojcen 10 deklarate mbi disponimin e mjeteve.
  • Ne kontraten e bashkepunim date 08.07.2019 lidhur midis operatoreve Company Riviera dhe Kacdede % e pjesemarrjes ne kete kontrate jane : Company Riviera 2018 51% dhe Kacdede 49 %. Sa me siper operatoret nuk plotesojne kriterin mbi deshmi per mejtet dhe pajisjet teknike.
  • Ne shqyrtimin e dokumetacionit te paraqitur nga shoqeria Company Rivera mbi mjetet nuk plotesohen kriteret pasi nuk ka mjetet Autobetoniere cop 1 nuk ka paraqitur asnje mjet te tille, kamioncine 1 -3 ton, ku ka paraqitur vetem 2 makinat me targe AA426CZ dhe AA43JD nga 3 cop te kerkuara, nuk ka paraqit mjetet 3.5-5 ton pasi nuk diponon asnje mjet te tille nga 2 te kerkuar dhe mjetet kamion me kapacitet 5.5-10 ton nga 2 te kerkuara ka paraqitur vetem 1 mjetin me targe AA346 LE.

  2. BOE RAFIN COMPANY 23 & BOSHNJAKU B & B 93 :
  • Operatori ekonomik Boshnjaku nuk ploteson kriterin mbi numrin e punonjesve pasi nuk disponon punonjesit ne perputhje me % e marr persiper ne kontraten e bashkepunimit . Ne kriteret per kualifikim kerkohet 110 punonjes per periudhen Dhjetor 2018 –Mars 2019. Mesatarja e punonjesve te paraqitur nga kjo shoqeri eshte 42 nga 45 qe duhet te kishte sipas 41% te 110 punonjesve te kerkuar.
  • Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka perllogaritur gabim vleren e TVSH mbi paisjet e furnizuara.
  • Ne shqyrtim te autorizimeve te paraqitura BOE nuk ka paraqitur dokumetacion te plote per autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen pasi eshte i pa shoqeruar me certifikate iso 9001 2015 .

  3. SENKA :
  • Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret mbi:autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv per : autorizim prodhuesi / distributori per sistemin e akses kontrollit ;
  autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen .
  • Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin mbi specialistet termoteknik. Nuk ka paraqitur diplomat /deftesat perkatese dhe libreza e punes. Z. K.LL dhe R.D jane te pajisur me certifikate si trajnimi termoteknik dhe nuk eshte paraqitur libreze pune per te dy punonjesit.

  4. SALILLARI :
  • Ne shyrtim te dokumetacionit te paraqitur nga operatori nuk ploteson kriterin mbi 2(dy) specialist termoteknik. Operatori ekonomik ka paraqitur kontrate ku punonjesit jane te punesuar specialist dhe certifikate trajnimi. Specialistet e paraqitur jane me certifikate trajnimi jo diplome apo deftese si eshte kerkuar ne DST dhe nuk kane paraqitur libreza pune.

  5. SHENDELLI :
  • Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret mbi:autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv per : autorizim prodhuesi / distributori per sistemin e akses kontrollit ; autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen .

  6. BOE CARA & 2T & NDREGJONI :
  • Operatori ekonomik Ndregjoni nuk ploteson kriteret pasi nuk ka paraqitur shtojcen 10 deklarate mbi diponimin e mjeteve.
  • Operatoret ekonomik pjesemarres nuk plotesojne kriteret mbi punonjes deshmi per punonjes te pajisur me deshmi kualifikimi per punonjesit suvaxhi, pasi ne shqyrtim te dokumetacionit te paraqitur ne SPE nga operatori ekonomik 2T nuk ka paraqitur asnje punonjes suvaxhi cop 2 kategoria e I, operatori ekonomik Ndregjoni nuk ka paraqitur asnje punonjes suvaxhi cop 2 kategoria e I.
  • Bashkimi i operatoreve nuk ploteson kriteret mbi pajisjet dhe mjetet teknike pasi kane mangesi per plotesimin e kriterit per mjetet autobot uji 1 cop , autobetoniere 1 cop , mjetet me kacatitet 3.5-5 ton mungon 1 mjet nga 2 te kerkuar, mjetet me kapacitet nga 5.5-10 ton mungon 1 nga 2 te kerkuar.

  7. BOE AGIKONS & BE-IS :
  • Ne kriteret per kualifikim eshte kerkuar qe operatoret ekonomik te paraqesin: autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv per :
  autorizim prodhuesi / distributori per sistemin e akses kontrollit ;
  autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen .
  • Operatoret ekonomik nuk e plotesojne kriterin pasi nuk kane paraqitur dokumetacionin ligjor per plotesimin e ketij kriteri .
  Operatoret per plotesimin e kriterit kane paraqitur - kontrate paraprake furnizimi midis Agikons dhe GMS KLIMARIE SHPK me objekt konsidionim ventilim, marreveshje tregetie midis GMS KLIMARIE SHPK dhe AHI Carrier S.E Europe air conditioning dhe deklarate konformiteti. Sa me siper duket qarte qe operatori ekonomik nuk ploteson kriterin pasi nuk kemi bashkelidhur autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv .
  • Shoqeria BE IS per plotesimin e kriterit ka paraqitur autorizim distributori nga I.T.E GROUP ku autorizon shoqerine BE IS per sistemet e askes kontrollit te shoqeruar me certifikaten iso 9001:2015 te bosch sicherheitssysteme Gmbh. Pra nuk vertetohet lidhja mids distributorit dhe prodhuesit dhe distributorit sic eshte kerkuar ne dokumetat e tenderit .
  • Operatoret ekonomik nuk plotesojne kriterin mbi Ing ndertimit pasi shoqeria Be IS nuk ka paraqitur inxh ndertimi si drejtues teknik ne license per periudhen Dhjetor -2018 Maj 2019 ku duke pare dhe natyren e punime te marra persiper ne kontraten e bashkepunimin dhe elementet konkrete ne prventiv operatori ekonomik nuk e ploteson kete kriter.

  8. BOE ALKO IMPEX & EVEREST :
  • Bashkimi i operatoreve nuk permbush punen e ngjashme ne raport me perqindjen e deklaruar.
  • Operatoret ekonomik nuk plotesojne kriterin mbi 2 specialiste termoteknik sipas kritereve ne DST. • Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret mbi autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv Mungon autorizim prodhuesi / distributori per sistemin e akses kontrollit, dhe autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen eshte i pa perkthyer dhe i pa noterizuar.
  9. FLONDI KONSTRUKSION :
  • Nuk ploteson punen e ngjashme ne masen e kerkuar, mungon Vertetimi i OSHEE mungojne Stafi i Inxhinierave nuk ploteson Xhiron vjetore te kerkuar.

  10. 4 – AM :
  Mungon i gjithe dokumentacioni Tekniko-Ligjor.

  11. FUSHA :
  • Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret mbi:autorizim prodhuesi /distributori me certifikate iso 9001:2015 te prodhuesit ose distributorit te autorizuar per pjisjet e paqyruara ne preventiv per :
  autorizim prodhuesi / distributori per sistemin e akses kontrollit ;
  autorizim prodhuesi /distributori per kaldajen .
  • Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin mbi specialistet termoteknik. Nuk ka paraqitur diplomat /deftesat perkatese dhe libreza e punes.

  12. ELDA – VL :
  Mungon i gjithe dokumentacioni Tekniko-Ligjor.
  13. INA :
  Mungon i gjithe dokumentacioni Tekniko-Ligjor.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ED KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.42 - Dt.21-10-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data