Open Procurement Albania

Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese.

Fondi limit: 23 939 815 lekë i miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me Nr.13302 prot, datë 11.07.2019, "Mbi zbatimin e projekteve të investimeve të financuara nga Buxheti i shtetit" dhe shkresën nr. 6381/7 prot, datë 01.07.2019 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, "Njoftim mbi fituesit e projekteve të strehimit për vitin 2019", dhe me Vendimin e Keshillit të Bashkise Pogradec Nr.81, datë 23.08.2019, "Për rishpërndarjen e fondeve ndërmjet programeve", me objekt "Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese", i detajuar si më poshtë:
5.1 Per vitin 2019, financimi do te kryhet ne vleren 12 500 000 lek pa TVSH ose 15 000 000 lekë me TVSH.
5.2 Pjesa e mbetur e fondit për financim, do te kryhet per vitin 2020.
Reference No. REF-35204-09-06-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23 939 815,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-09-2019
Last date of Submitted Documents 10-10-2019
Tender Held Date 10-10-2019
No. of Bidders 12
Bidders ADA – CO SHPK & KUARCI BLACË SHPK
AURORA KONSTRUKSION SHPK
ELDA – VL SHPK
INERTI SHPK
INFINIT SHPK & K.TURJA SHPK
KRONOS KONSTRUKSION SHPK & A.L-ASFALT SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
REJ SHPK
SIRETA 2F SHPK
SHENDËLLI SHPK & JODY SHPK
Vllaznia Ndërtim I.S SHPK
ZEQILLARI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 19 730 193,00
  Bidder Announcement date 27-11-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 23676231.6
  Contract date 27-11-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur Ankesa.

  1. Më datë 01.11.2019, pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Pogradec, është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik "SHËNDËLLI SHPK", e protokolluar me nr. 7626 prot.
  Në përgjigje të ankesës, me vendimin Nr. 286, datë 07.11.2019, Komisioni i Autorizuar per Shqyrtimin e Ankeses, ka vendosur te mos pranojë ankesen.
  2. Më datë 04.11.2019, pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Pogradec, është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik "INFINIT SHPK", e protokolluar me nr. 7676 prot.
  Në përgjigje të ankesës, me vendimin Nr. 288, datë 11.11.2019, Komisioni i Autorizuar per Shqyrtimin e Ankeses, ka vendosur te mos pranojë ankesen.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. "INERTI" SHPK
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik "INERTI" SHPK, rezultoi se kishte mangësi të cilat po i parashtrojmë si më poshtë:
  a. Nga dokumentacioni i paraqitur në sistem, operatori ekonomik "INERTI" SHPK , dëshmon se ka pjesë të stafit të vet vetëm 1 punonjës (konstruktor metalik) dhe jo dy punonjës sipas kriterit 2.3.6.1 të DST, të ndryshuar. b. Nga dokumentacioni i paraqitur në sistem, operatori ekonomik "INERTI" Shpk, nuk dëshmon se ka pjese të stafit të vet nje koordinator për realizimin e punimeve i cili të disponojë diplomë universitare në inxhinieri, arkitekturë dhe gjithashtu certifikata për pjesëmarrjen në kurse specifike për sigurinë. c. Tek Shtojca 1 Formulari i ofertës, oferta është shprehur vetëm me numra dhe jo me fjalë kjo në kundërshtim me LPP dhe VKM.
  2. Bashkimi i Operatorëve "ADA-CO" SHPK DHE "KUARCI BLACË" SHPK
  a. Dokumentacioni i paraqitur për mjetin Auto – Betoniere nga “Kuarci Blacë” Shpk ka vetëm një dokument zhdoganimi si dhe mjeti i paraqitur është Dumpër, dokumentacioni në fjalë është fotokopje, rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST. b. Dokumentacioni i paraqitur për mjetin Kamiocinë nga “Kuarci Blacë” Shpk, polica e sigurimit është jashtë afatit (20.09.2019), pra nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST. c. Inxhinierit Elektrik i mungon libreza e punës të përcaktuar sipas pikës 2.3.6 të DST.
  3. "AURORA KONSTRUKSION" SHPK
  a. Dokumentacioni i paraqitur për mjetin me targë TR 4592 (kontrata është pa objektin përkatës, dokumentacioni i pa noterizuar si dhe siguracioni i mjetit është i pavlefshëm (08.10.2019), rrjedhimisht nuk plotëson kriterin 2.3.7 të ndryshuar në DST. b. Dokumentacioni i paraqitur për mjetin Kamioncinë polica e sigurimit është jashtë afatit (12.10.2019), kontrata pa objektin përkatës rrjedhimisht nuk plotëson kriterin 2.3.7 të ndryshuar në DST. c. Për punonjësin Specialist ndërtimi dëshmia e e kualifikimit shprehet për murator dhe jo specialist ndërtimi sipas pikës 2.3.6.1 të ndryshuar në DST.
  4. “ELDA – VL” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë.
  5. “INFINIT” Shpk & “K.TURJA” Shpk
  a. Dokumentacioni i paraqitur nga operatori lidhur me certifikatat e ndihmës së shpejtë dëshmon se është në gjuhën angleze dhe jo në gjuhën shqipe sipas kriterit të përcaktuar në DST. b. Mungon koordinatori për realizimin e punimeve në fushën e sigurisë dhe të shendetit. c. Dokumentacioni i paraqitur për punonjësit e kualifikuar sipas pikës 2.3.6.1 në DST nuk plotëson kushtin për kontratat individuale të punës.
  6. "KRONOS KONSTRUKSION" Shpk & "AL-ASFALT" SHPK
  a. Dokumentacioni i paraqitur sistem për mjetët Autopompë + Auto Betoniere polica e sigurimit rezulton jashtë afatit (05.08.2019) rrjedhimisht nuk plotëson kriterin 2.3.7 në DST. b. Dokumentacioni i paraqitur sistem nga shoqëria Al Asfalt për punë të ngjashmë është "Rikualifikim rrugësh". c. Dokumentacioni i paraqitur në sistem për punonjësin Elektricist nga “Kronos Konstruksion rezulton pa dëshmi kualifikimi.
  7. “ZEQILLARI” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë dhe asnjë dokumentacion tjetër me kriteret e DST.
  8. “LEON KONSTRUKSION” Shpk
  a. Dokumentacioni i paraqitur në sistem lidhur me specialistin e ndërtimit dëshmia e kualifikimit e ka për specialist druri kjo si rrjedhojë nuk plotëson kriterin 2.3.6.1 të ndryshuar në DST. b. Për mjetin kamioncine me targë AA 224 KL kontrata nuk përmban objektin e prokurimit. c. Për mjetin Autobetoniere me targë GJ 1124 B kontrata nuk përmban objektin e prokurimit gjithashtu dhe fotoja e paraqitur për këtë mjet nuk është e qartë për të parë është mjet autobetoniere ose jo.
  9. "SHENDËLLI" Shpk & "JODY" SHPK
  a. Nga dokumentacioni i paraqitur në sistem, operatori ekonomik nuk dëshmon se ka pjese të stafit të vet ose të kontraktuar nje ë për realizimin e punimeve i cili të disponojë diplomë universitare në inxhinieri, arkitekturë dhe gjithashtu certifikata për pjesëmarrjen në kurse specifike për sigurinë. b. Kontrata (Jody) Rikonstruksion Ura i aksit rrugor Ura e Gajdarit – Hyrja e Sarande – punë jo e ngjashme. c. Mungojnë konstruktor metalik (shprehet në dokumentacion për konstruktor metalik por punonjësit në dëshmi kualifikimi janë saldatorë) rrjedhimisht nuk plotëson pikën 2.3.6.1 në DST.
  10. SIRETA 2F Shpk
  a. Mungojnë konstruktorë metalik sipas pikës 2.3.6.1 të ndryshuar në DST. b. Murator është paraqitur vetëm 1 me kontratë përkatëse, ndërsa specialistët e tjerë murator i kane kontratrat për specialist ndërtimi) ku sipas kriterit 2.3.6.1 të ndryshuar në DST duhen 4 punonjës murator të kualifikuar. c. Punonjësi me profesion Arkitekt, kontrata e lidhur jo noteriale spas kriterit 2.3.6 në D.S.T.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.49 - Dt.10-12-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data