Open Procurement Albania

Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave te qytetit Pogradec dhe Njesive Administrative

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave te qytetit Pogradec dhe Njesive Administrative
Reference No. REF-46811-12-26-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 625 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-12-2019
Last date of Submitted Documents 18-02-2020
Tender Held Date 18-02-2020
No. of Bidders 3
Bidders “REJ” SHPK
“Alko Impex General Construction” SHPK
“KORSEL” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 504 284 660,00
  Bidder Announcement date 09-07-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 605141592
  Contract date 30-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KORSEL” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka dorëzuar Formularin e Sigurimit të Ofertës në përputhje me Shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 1, gërma “c” dhe nenin 49 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 18 të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar.
  - Nuk ka paraqitur një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e mjeteve duke rënë në kundërshtim me Shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.13.
  - Nuk ka dorëzuar asnjë mjet dhe paisje sëbashku me dokumentacionin e kërkuar në rast se disponohet në pronësi/qira/porosi për kryerjen e shërbimit, konkretisht mjetet.
  - Nuk ka dorëzuar dokumentacion që të vërtetojë se disponon nje pike per larjen dhe dizinfektimin e kazaneve (lavazh) ne pronesi apo me qera (ne formen e kerkuar nga ligji, me çertifikatë pronësie nëse është në pronësi, me kontrate qeraje nëse është marrë me qera shoqeruar me dokumentacionin e përkatës, duke rënë në kundërshtim me Shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.13.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.55 - Dt.17-08-2020
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data