Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme,

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme
Tender object Kjo kontratë me palë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme ( Autoritet Prokurues) dhe me operatorin ekonomik KADRA SHPK, me objekt: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme e lidhur në datë 16-10-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 07-01-2019 me nr. REF: 91129-10-23-2018.

Reference No. REF-91129-10-23-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2018
Last date of Submitted Documents 16-11-2018
Tender Held Date 16-11-2018
No. of Bidders 7
Bidders Dogel SHPK
4 S SHPK & Gea SHPK
Kadra SHPK
Erdis SHPK
Dajti Park 2007 SHPK
Shpresa SHPK
Nelsa SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KADRA SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 673596
  Contract date 16-10-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Më datë 21.12.2018 është paraqitur ankesë me shkrim nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” dhe nga bashkimi i operatoreve ekonomike “4 S” SHPK & “Gea” SHPK .
  Ka marre pergjigje nga AK ne date 21.12.2018 ku nuk jane pranuar ankesat e operatoreve ekonomike.
  Nuk eshte paraqitur ankese prane KPP.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1- Operatori ekonomik ” Dogel” shpk :
  • Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi (vërtetuar me akti i pronësisë kopje e noterizuar) ose me qera kundrejt kontratave përkatëse të noterizuara dhe dokumentit të pronësisë në emër të qeradhënësit ambjente të përshtatshme për prodhim dhe magazinim të artikullit bukë ku të jetë e vendosur linja e prodhimit të bukës me një sipërfaqe jo më pak se 100 m2, foto të ambjenteve ku janë përcaktuar qartë linja e prodhimit të bukës (prerja, amballazhimi si dhe magazinimi i produktit) ku të përcaktohet saktë vendndodhja e objektit me numer pasurie se bashku me dokumentat ligjore (certifkikate pronesie, harte treguese rajonale dhe kartele pasurie).
  Operatori ekonomik “Dogel” shpk në plotësim të kësaj pike ka paraqitur një kontratë me qera me z.Elez Rama të datës 25.02.2015 për objektin furrë buke me sip 36 m2 katrore ,gjë që nuk plotëson kapacitetin teknik të kërkuar nga AK që duhet jo më pak se 100 m2. Gjithashtu për linjën e prodhimit të bukës mungon certifikata e pronësisë ,kartela e pasurisë dhe harta treguese rajonale .

  2. Bashkimi i operatorëve ekonomik “4 S” shpk & “Gea” shpk:
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për furren e bukës është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori duhet te ketë në pronësi (vërtetuar me akti i pronësisë kopje e noterizuar) ose me qera kundrejt kontratave perkatese te noterizuara dhe dokumentit te pronesise ne emer te qeradhenesit ambjente te pershtatshme per prodhim dhe magazinim te artikullit buke ku të jetë e vendosur linja e prodhimit te bukes me një sipërfaqe jo me pak se 100 m2, foto të ambjenteve ku janë përcaktuar qartë linja e prodhimit të bukës (prerja, amballazhimi si dhe magazinimi i produktit) ku të përcaktohet saktë vendndodhja e objektit me numer pasurie se bashku me dokumentat ligjore (certifkikate pronesie, harte treguese rajonale dhe kartele pasurie).
  Në plotësim të kësaj pike operatori ekonomik “4 S” shpk si anëtar i bashkimit të operatorëve ekonomik “4 S” shpk & “Gea” shpk ka paraqit nje kontratë qeraje të dates 16.05.2017 me z,Gezim Vinjollin për objektin furre buke por per këtë objekt te marrë me qera nuk ka paraqitur certifikatën e pronësisë dhe kartelën e pasurisë si dhe hartën treguese rajonale. Gjithashtu në plotësim të kësaj pike operatori ekonomik “Gea” shpk si anetar i bashkimit të operatorëve ekonomik “4 S” shpk & “Gea” shpk për objektin furre buke nuk ka paraqitur kartelen e pasurise ka vetem nje plan rilevimi.
  • Operatori ekonomik te paraqesë raportin e analizes se kryer nga laboratore te licensuar nga organet kompetente (AKU) te leshuar jo me parë se 30 (tridhjete) dite nga hapja e ofertave per artikullin buke (1kg) .
  Në plotësim të këtij kriteri Operatori “Gea” shpk si anetar i bashkimit të operatorëve ekonomik “4 S” shpk & “Gea” shpk nuk ka paraqitur flete analize per 1 kg buke sikundetr kerkohet ne kriteret e vecanta per kualifikim, kapaciteti teknik por për 1 buke.

  3- Operatori ekonomik ” Erdis” shpk :
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për furren e bukës është kërkuar sa më poshtë:
  • Linja e prodhimit të bukës të jetë e pajisur me leje mjedisore të tipit C të lëshuar nga QKB (për prodhim buke), si dhe akt miratimin mjedisor të lëshuar nga institucionet perkatëse (drejtoria rajonale e mjedisit).
  Operatori ekonomik “Erdis” shpk ne plotesim te kesaj pike nuk ka paraqitur per linjën e prodhimit të bukës leje mjedisore tip C te leshuar nga QKB dhe as aktin e miratimit mjedisor te leshuar nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit .
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për raportin e analizes është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori ekonomik te paraqesë raportin e analizes se kryer nga laboratore te licensuar nga organet kompetente (AKU) te leshuar jo me parë se 30 (tridhjete) dite nga hapja e ofertave per artikullin buke (1kg) .
  Gjithashtu në plotësim të këtij kriteri Operatori “Erdis shpk nuk ka paraqitur flete analize per 1 kg buke sikunder kerkohet ne kriteret e vecanta per kualifikim, kapaciteti teknik por për 750 gram buke.

  4- Operatori ekonomik “Dajti Park 2007” shpk:
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për furren e bukës është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori duhet te ketë në pronësi (vërtetuar me akti i pronësisë kopje e noterizuar) ose me qera kundrejt kontratave perkatese te noterizuara dhe dokumentit te pronesise ne emer te qeradhenesit ambjente te pershtatshme per prodhim dhe magazinim te artikullit buke ku të jetë e vendosur linja e prodhimit te bukes me një sipërfaqe jo me pak se 100 m2, foto të ambjenteve ku janë përcaktuar qartë linja e prodhimit të bukës (prerja, amballazhimi si dhe magazinimi i produktit) ku të përcaktohet saktë vendndodhja e objektit me numer pasurie se bashku me dokumentat ligjore (certifkikate pronesie, harte treguese rajonale dhe kartele pasurie).
  Ne fotot e paraqitura nga ana e operatorit ekonomik “Dajti Park 2007” shpk nuk eshte paraqitur linje prodhimi buke ku jane te percaktuar (prerje ,amballazhim dhe magazinim ) por jane paraqitur disa foto furre me dru duke mos plotesuar piken 1.3 “Kriteret e vecanta per kualifikim” te dokumentave te tenderit.

  5- Operatori ekonomik “Shpresa” shpk :
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për furren e bukës është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori duhet te ketë në pronësi (vërtetuar me akti i pronësisë kopje e noterizuar) ose me qera kundrejt kontratave perkatese te noterizuara dhe dokumentit te pronesise ne emer te qeradhenesit ambjente te pershtatshme per prodhim dhe magazinim te artikullit buke ku të jetë e vendosur linja e prodhimit te bukes me një sipërfaqe jo me pak se 100 m2, foto të ambjenteve ku janë përcaktuar qartë linja e prodhimit të bukës (prerja, amballazhimi si dhe magazinimi i produktit) ku të përcaktohet saktë vendndodhja e objektit me numer pasurie se bashku me dokumentat ligjore (certifkikate pronesie, harte treguese rajonale dhe kartele pasurie).
  Operatori ekonomik “Shpresa” shpk ne plotesim te kesaj pike nuk ka paraqitur foto te ambjenteve ku të jetë e përcaktuar linja e prodhimit (prerje, ambalazhim, magazinim) duke mos plotësuar kriterin sa më sipër cituar.
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për furren e bukës është kërkuar sa më poshtë:
  • Linja e prodhimit të bukës të jetë e pajisur me leje mjedisore të tipit C të lëshuar nga QKB (për prodhim buke), si dhe akt miratimin mjedisor të lëshuar nga institucionet perkatëse (drejtoria rajonale e mjedisit).
  Operatori ekonomik “Shpresa” shpk ne plotesim te kesaj pike nuk ka paraqitur per linjën e prodhimit të bukës aktin e miratimit mjedisor te leshuar nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit .
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për raportin e analizes është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori ekonomik te paraqesë raportin e analizes se kryer nga laboratore te licensuar nga organet kompetente (AKU) te leshuar jo me parë se 30 (tridhjete) dite nga hapja e ofertave per artikullin buke (1kg) .
  Operatori ekonomik “Shpresa” shpk ne plotesim te kesaj pike ka paraqitur nje raport analize nga AKU me date 30.07.2018 pra është jashtë afatit të kërkuar në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor ku specifikisht percaktohet qe raporti i analizes te jete leshuar jo me parë se 30 (tridhjete) dite nga hapja e ofertave.

  6- Operatori ekonomik ” Nelsa” shpk
  - Në kriteret e vecanta per kualifikim pika 1.3 Kapaciteti Teknik për stafin është kërkuar sa më poshtë:
  • Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e kompanisë një inxhinier kimist i cili te jetë i pajisur me kontrate pune, diplome, CV i perfshire ne list pagesat e shoqerise.
  Operatori ekonomik “Nelsa” shpk ne plotesim te kesaj pike nuk ka paraqitur ne stafin e tij inxhinierin kimist sikunder kerkohet ne Kriteret e vecanta per kualifikim, Kapaciteti teknik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-91129-10-23-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.1 - Dt.13-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data