Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me Operatorin ekonomik Albtelecom Sha, me objekt: Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban e lidhur në datë 30-12-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 25-01-2019 me nr. REF: 97466-12-07-2018

Reference No. REF-97466-12-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-12-2018
Last date of Submitted Documents 03-01-2019
Tender Held Date 03-01-2019
No. of Bidders 2
Bidders Albtelecom
Abcom
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBTELECOM SHA
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 24240576
  Contract date 30-12-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhëm:

  1.“Abcom” SHPK:
  • Operatori ekonomik “ABCOM” sh.p.k sh.p.k, nuk ka paraqitur formularin e ofertës sipas formatit të preventivit të publikuar bashkëlidhur dokumentave të kësaj procedure prokurimi.
  • Nuk ka paraqitur licensat përkatëse të lëshuara nga AKEP mbi teknologjinë 3G/ 4G/ LTE, sipas kërkesave të pikës 3, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik të dokumentave standarte të tenderit.
  • Nuk plotëson “Kriteret e veçanta të kualifikimit/ Kapaciteti teknik/ pika 3”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-97466-12-07-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data