Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me Operatorin ekonomik Albtelecom Sha, me objekt: Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data e lidhur në datë 30-12-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 12-02-2019 me nr. REF:97464-12-07-2018

Reference No. REF-97464-12-07-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-12-2018
Last date of Submitted Documents 03-01-2019
Tender Held Date 03-01-2019
No. of Bidders 4
Bidders Abcom SHPK
Albtelecom SHPK
Advanced Business Solutions- ABS SHPK & MC Networking SHPK
Enigma Development SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBTELECOM SHA
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 26612884.80
  Contract date 30-12-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  -Në datën 24.01.2019, bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor Bashkia Tiranë (Nr.4119 Prot), në të cilën pretendonte se vendimimi i KVO ishte i padrejtë.
  -Bazuar në relacionin e Komisionit të ngarkuar për shqyrtimin e ankesës, nr. 4119/1, datë 30.01.2019, Titullari i Autoritetit Kontraktor me vendimin nr. 4119/2, datë 30.01.2019, vendosi të mos pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k.
  -Më datë 30.01.2019 bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k u njoh me vendimin e sipërcituar të Autoritetit Kontraktor në adresën elektronike të përcaktuar nga BOE në formularin e ankesës, si dhe në rrugë zyrtare.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. Operatori ekonomik “ABCOM” sh.p.k:
  Operatori ekonomik “ABCOM” sh.p.k sh.p.k, nuk ka paraqitur formularin e ofertës sipas formatit të preventivit të publikuar bashkëlidhur dokumentave të kësaj procedure prokurimi.

  2. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k”
  -Bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k, nuk plotëson “Kriteret e veçanta të kualifikimit/ Kapaciteti teknik/ pika 2, pika 2.1 dhe pika 2.1.1 ”.
  -Bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k, nuk plotëson “Kriteret e veçanta të kualifikimit/ Kapaciteti teknik/ pika 4 ”.
  -Bashkimi i operatorëve ekonomik “Advanced Business Solutions- ABS” sh.p.k dhe “MC Networking” sh.p.k, nuk plotëson “Kriteret e veçanta të kualifikimit/ Kapaciteti teknik/ pika 5 ”.

  3. Operatori ekonomik “Enigma Development” sh.p.k:
  Operatori ekonomik “Enigma Development” sh.p.k nuk ka paraqitur formularin e ofertës ekonomike, nuk përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit dhe kriteret e veçanta.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBTELECOM SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-97464-12-07-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data