Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte

Procuring Authority / Buyer Local Unit Korçë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Korçë
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Korçë ( Autoritet Prokurues) dhe me Operatorin ekonomik :“AROIL COMPANY” Shpk, me objekt: Blerje Nafte e lidhur në datë 07.11.2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës: 29-01-2019 me nr.REF: 00236-12-19-2018

Marreveshja kuader eshte realizuar nga Bashkia Korce ne cilesine e organit qendror bleres. Fondi limit per secilin nga Autoritetet kontraktore qe jane pjese e marreveshjes kuader eshte: Loti 1 Nafte - Bashkia Korçe= 8,775,900 lek pa tvsh; Ndermarrja e Sherbimeve Publike= 28,873,600 lek pa tvsh; Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese e Arsimit dhe Çerdhes=14,980,000 lek pa tvsh
Reference No. REF-00236-12-19-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-12-2018
Last date of Submitted Documents 14-01-2019
Tender Held Date 14-01-2019
No. of Bidders 6
Bidders Aroil Company
Gega Center GKG
Eroil sh.a & Das Oil
Olsi
Josif Deliu
Kastrati
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AROIL COMPANY
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2480520
  Contract date 07-11-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqeria “ Olsi ” shpk per arsye se:
  Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pika "b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje." per arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur autoriizmin per hyrje djalje ne rruge per stacionin e shitjes.

  2. Shoqeria “ Gega Center GKG ”shpk per arsye se:
  Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pika "b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje." per arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur autoriizmin per hyrje djalje ne rruge per stacionin e shitjes.

  3. Bashkimi i shoqerive “Eroil” sha & “Das Oil” shpk per arsye se:
  • Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pikat:
  a – Autorizim per ushtrim aktiviteti “Tregeti me pakice te lendeve djegese Karburante” ose Licence per tregetimin me pakice te karburanteve, gazit te lengshem naftes per automjet,vajrave lubrifikant per perdorim nga konsumatoret fundore” te leshuar nga Bashkia Korçë.
  b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje.
  • Shoqeria Eroil sh.a nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit shtojca 9,kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1.ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Korçë REF-00236-12-19-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data