Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me Operatorin ekonomik "Inform Albania" Shpk , me objekt: Shërbim printimi fatura uji e lidhur në datë 10.01.2020 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës: 11-04-2019 me nr.REF: 90314-10-17-2018

Reference No. REF-90314-10-17-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-10-2018
Last date of Submitted Documents 12-11-2018
Tender Held Date 12-11-2018
No. of Bidders 2
Bidders Adel Co
Inform Albania
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6741684.96
  Contract date 10-01-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 30.01.2019.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “Albanian Digital Printing Solutions&Services“sh.p.k” hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr.K-364,datë 25.01.2019 (administruar në dosjen e prokurimit) në lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit me objekt: ”Shërbim Printim Fatura Uji”
  Me marrjen e ankesës nga Operatori Ekonomik i mësipërm, në mbështetje të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me Urdhërin me Nr. 23777/17 Prot. dt. 25.01.2019 është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një vendimi përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu në mbështetje të Kreut X, Neni 78, pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me Urdhërin me Nr. Nr. 23777/18 Prot. datë 25.01.2019 , u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik “Albanian Digital Printing Solutions&Services“sh.p.k” ” shpk , ka konkluduar sa më poshtë:
  Më datë 07.02.2019 brenda afateve ligjore të parashikuara në legjislacionin e prokurimit publik operatori ekonomik “Albanian Digital Printig Solutions & Services” sh.p.k”ka ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP.
  Më datë 01.04.2019 ,prot hyrës K-947 pranë UKT sh.a është depozituar vendimi i KPP në të cilën është vendosur pranimi i ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Albanian Digital Printig Solutions & Services” sh.p.k” si dhe anullimin e vendimit të KVO-së duke skualifikuar operatorin ekonomik “Adel Co” sh.p.k

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1.”Adel Co”sh.p.k :
  Skualifikuar në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.158/2019 datë 20.03.2019.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-90314-10-17-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.3 - Dt.27-01-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data