Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja Pastrim Gjelberimi Fier
Tender object Kjo kontratë me palë Ndermarrja Pastrim Gjelberimi Fier; Bashkia Fier (Organi Qendror Bleres) dhe me operatorin ekonomik "MAG" Shpk , me objekt: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj e lidhur në datë 21.06.2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 02-07-2018 me nr. REF: 58745-03-26-2018.

Reference No. REF-58745-03-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2018
Last date of Submitted Documents 19-04-2018
Tender Held Date 19-04-2018
No. of Bidders 3
Bidders Mag Shpk
Nuhaj Shpk
Kadiu Sha
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MAG SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1509840
  Contract date 21-06-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur Ankesa
  Ka marrë përgjigje në datë 07.06.2018.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. Operatori ekonomik “Nuhaj ” Shpk
  Nuk ka paraqitur Formularin e Ofertes per lotin 2, sipas shtojces 1. Oferta ekonomike e paraqitur nga shoqeria i perket lotit 3.
  2. Operatori ekonomik “Kadiu” sh.a
  Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur rezulton se shoqëria nuk ka paraqitur asnjë dokument ku te vërtetoj se disponon ose ka me qera nja karroatrec për te kryer transportin e mjeteve deri ne servis. Për këtë mjet kjo shoqëri duhet te paraqiste lejen e qarkullimit, kolaudimin dhe siguracionin. Nga shoqëria nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar për mjetin e kërkuar si dhe për disponimin e nje tornoje me shtrat mbi 3 m, ku te vërtetoje me dokumente pronësinë ose kontrate qiraje, kjo ne kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.5 te DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Fier REF-58745-03-26-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.05 - Dt.10-02-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data