Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja Pastrim Gjelberimi Fier
Tender object Kjo kontratë me palë Ndermarrja Pastrim Gjelberimi Fier; Bashkia Fier (Organi Qendror Bleres) dhe me operatorin ekonomik "MAG" Shpk , me objekt: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj e lidhur në datë 19.07.2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 27-08-2018 me nr. REF: 58747-03-26-2018.

Reference No. REF-58747-03-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-03-2018
Last date of Submitted Documents 19-04-2018
Tender Held Date 19-04-2018
No. of Bidders 3
Bidders Mag Shpk
Nuhaj Shpk
Power Industries Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MAG SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3015600
  Contract date 19-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë Më datë 07.06.2018 nga AK si dhe nga KPP me vendimin Nr. 524/2018, datë 07.08.2018.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. Operatori ekonomik “Nuhaj ” Shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Sipas kritereve te vecanta te kualifikimit te DST pika 2.3.2 kerkohet qe numri punonjesve te jete jo me i ulet se 10 punonjes (ne kete numer perfshihet dhe stafi drejtues).
  b. Nuk ka paraqitur asnjë dokument ku te vërtetoje se disponon makineritë e kërkuara ne pikat a, b, c, d, e, f.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MAG SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Fier REF-58747-03-26-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.05 - Dt.10-02-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data