Open Procurement Albania

Loti IV: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Zall Herrit. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut, në zonën e Ndroqit, në zonën e Zall Herrit dhe në zonën e Vaqarrit në kuadër të procesit të Rindërtimit, i ndarë në lote:
Loti IV: Studim Projektimi Ndertimi infrastruktures publike ne zonen e Zall Herrit. (Programi i Rindërtimit).
Burimi i Financimit: Vendimi nr.336 datë, 23.04.2020, ”Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 202 datë 05.03.2020”, në zbatim të VKB nr.51, datë 14.05.2020, “Për disa ndryshime në VKB nr. 157, dt. 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2020, të ndryshuar”, verifikuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.15657/2 prot, datë 14.05.2020.
Reference No. REF-61256-06-15-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 888 183,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-06-2020
Last date of Submitted Documents 26-06-2020
Tender Held Date 26-06-2020
No. of Bidders 6
Bidders “Taulant" Shpk
“InstitutiDekliada- Alb” Shpk
“Klodioda” Shpk
“Sphaera”Shpk
“Illyrian Consulting Engineers” Shpk
"Gjeokonsult & CO & ASH Engineering Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "Gjeokonsult & CO - ASH Engineering
 • The winning bid ALL without vat 3 750 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3750000
  Contract date 28-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Në fazën e dytë u skualifikua Operatori Ekonomik “Taulant” shpk me vlere oferte prej 2,500,000 Leke pa tvsh. Nga verifikimi I propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik I dorëzuar nga Operatori Ekonomik I sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  Cancellation reason
  Additions Vlera e Kontrates ne kete rast eshte pa Tvsh sipas dokumentit te publikuar ne Buletinin e Posaçëm Nr.52 - Dt.05-08-2020
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "Gjeokonsult & CO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "Gjeokonsult & CO viti 2014
  Monitor treasury transaction for "Gjeokonsult & CO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "Gjeokonsult & CO viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ASH Engineering viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ASH Engineering viti 2014
  Monitor treasury transaction for ASH Engineering viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ASH Engineering viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 36 datë 16-06-2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.50 - Dt.03-08-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.52 - Dt.05-08-2020
  Vendim Nr.336, datë 23.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020”.

  DETYRË PROJEKTIMI

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data