Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Farke”. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Farke”. (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-59163-05-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2020
Last date of Submitted Documents 08-06-2020
Tender Held Date 08-06-2020
No. of Bidders 5
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INFRATECH SHPK - VLER-INVEST SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2596440
  Contract date 15-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  2. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  __________________________________________________________________________________________________ II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  A. Alternativa 1 – Moduli Betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,220 Lekë pa tvsh.
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,100 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,400 Lekë pa tvsh
  B. Alternativa 2 – Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 33,300 lekë pa TVSH.
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 38,200 lekë pa TVSH.
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 48,200 lekë pa TVSH.
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  A. Alternativa 1 – Moduli Betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 29,952 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 34,317 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 43,612 Lekë pa tvsh.
  B. Alternativa 2 – Moduli parafabrikat a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 30,010 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 34,392 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 43,419 Lekë pa tvsh
  3. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  A. Alternativa 1, Moduli Betonarme: 1,966,000 lekë pa TVSH
  B. Alternativa 2, Moduli Parafabrikat : 1,946,000 lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 54 datë 11 Gusht 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data