Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk dhe Bërzhitë”. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk dhe Bërzhitë”. (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-59163-05-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-05-2020
Last date of Submitted Documents 08-06-2020
Tender Held Date 08-06-2020
No. of Bidders 5
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.
1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "Studio-Rebus” shpk - “47 EK 79 & Iliriada P.K.S" Shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2313924
  Contract date 22-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK - Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky operator ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar (oferta kohore).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "Studio-Rebus” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 54 datë 11 Gusht 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data