Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesinë Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 40 shtepi (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Kjo kontratë me palë Bashkia Tirane ( Autoritet Prokurues) dhe me Bashkimin e operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk me objekt: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesinë Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 40 shtepi (Programi i Rindërtimit) e lidhur në datë 19.08.2020, është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës 05-06-2020 me nr.REF: 58145-05-14-2020
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Company Riviera 2008” Shpk - ”Pepa Group” Shpk - ”Kacdedja” Shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 125,839,534
  Contract date 19-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Do te ndertohen 40 shtepi, te ndara: 1+1= 4 shtepi, 2+1= 21 shtepi, 3+1= 15 shtepi.
  Alternativa 1 – Ndërtime sipas projekteve model tip (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji tradicionale,ndërtim në vend, me konstruksion beton arme, me muraturë tulle me termoizolim .
  - Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,703 Lekë pa tvsh;
  - Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,208 Lekë pa tvsh;
  - Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,375 Lekë pa tvsh.
  Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera e kontratës = 125,839,534 lekë me TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Pepa Group” Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 9 Shtator 2020
  Signing of the Contract Buletini I posaçem Nr83 - Dt.07-10-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data