Open Procurement Albania

Loti i Tretë: “Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.4, Njësinë Administrative Nr.5, Njësinë Administrative Nr. 6” (Programi i Rindërtimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Procedure me negocim
 • Procedure me negocim

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Loti i Tretë: “Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.4, Njësinë Administrative Nr.5, Njësinë Administrative Nr. 6”. (Programi i Rindërtimit)
Procedurë me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës (në rrugë shkresore) e zhvilluar në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara“, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 10, datë 10.01.2020 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Bashkinë Tiranë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”, Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” si dhe mbështetur në ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” (i ndryshuar), Kreu III, neni 33, dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”,(i ndryshuar), neni 36, pika 2.
Reference No. Nuk ka Reference
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 325 560,00
Type of Contract
Procurement Method Negotiated Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 28-07-2020
Tender Held Date 28-07-2020
No. of Bidders
Bidders 1. “Instituti Dekliada-Alb” Shpk
2. “Net-Group” Shpk
3. “Arabel Studio” shpk & “Llazo” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Arabel Studio” shpk - “Llazo” shpk
 • The winning bid ALL without vat 6 240 000,00
  Bidder Announcement date 20-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions Kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Instituti Dekliada-Alb” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 6,300,000 lekë.
  2. “Net-Group” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 6,245,000 lekë.
  3. “Arabel Studio” shpk & “Llazo” shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 6,240,000 lekë.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Llazo” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 104 datë 20 Nëntor 2020
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data