Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 15 A/2 në zonën zhvillimore “5 Maji”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 15 A/2 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Reference No. REF-70243-08-31-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-09-2020
Last date of Submitted Documents 11-09-2020
Tender Held Date 11-09-2020
No. of Bidders 12
Bidders 1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
2. “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk
3. “Tower” shpk & “Dricons” shpk
4. “Instituti Dekliada Alb” shpk
5. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
6. “A & E Engineering” shpk
7. “Gjeokonsult&Co” shpk
8. “Infratech” shpk &”Arkimade” shpk
9. “Net Group” shpk
10. “KKG Project” shpk & “GR Albania” shpk
11. “Arena MK” shpk
12. “IRI” shpk & “Archispace” shpk & “Spahera” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A & E Engineering SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2597023.10
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3116427.72
  Contract date 28-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky operator ekonomik është identifikuar si oferta e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Sigurimin e Ofertës (Oferta ekonomike) dhe për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  2. “Infratech” shpk & “Arkimade” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta e pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Sigurimin e Ofertës (Oferta ekonomike) dhe për nënkriteret e Metodologji, Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Cancellation reason
  Additions I. Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:
  1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
  2. “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk
  3. “Tower” shpk & “Dricons” shpk
  4. “Instituti Dekliada Alb” shpk
  5. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  6. “A & E Engineering” shpk
  7. “Gjeokonsult&Co” shpk
  8. “Infratech” shpk &”Arkimade” shpk
  9. “Net Group” shpk
  10. “KKG Project” shpk & “GR Albania” shpk
  11. “Arena MK” shpk
  12. “IRI” shpk & “Archispace” shpk & “Spahera” shpk
  ______________________________________________________________________________
  II. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
  1. Operatori ekononomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk
  2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk
  3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & “Dricons” shpk
  4. Operatori ekononomik “Instituti Dekliada Alb” shpk
  5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” Shpk
  6. Operatori ekonomik “A & E Engineering” shpk
  7. Bashkimi I operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk &”Arkimade” shpk
  8. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  9. Operatori ekonomik “Arena MK” shpk
  _____________________________________________________________________________________
  III. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk - Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,597,168 lekë.
  2. “Infratech” shpk & “Arkimade” shpk - Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,623,140 lekë.
  3. “A & E Engineering” shpk - Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,597,023.10 lekë.
  __________________________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-70243-08-31-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 107 datë 25 Nëntor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 108 datë 26 Nëntor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data