Open Procurement Albania

Ndertimi i ujesjellesit per zonat bregdetare te Njesise Administrative Shenkoll, Bashkia Lezhe.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhe
Tender object Ndertimi i ujesjellesit per zonat bregdetare te Njesise Administrative Shenkoll, Bashkia Lezhe.
Reference No. REF-82190-12-15-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 664 404 502,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-12-2020
Last date of Submitted Documents 15-01-2021
Tender Held Date 15-01-2021
No. of Bidders 3
Bidders “BAMI” shpk
“G.P.G. COMPANY” Shpk
A. N. K. Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A. N. K.
 • The winning bid ALL without vat 657 627 285,00
  Bidder Announcement date 28-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 786272802
  Contract date 11-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BAMI” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson piken 2.3.3, ne lidhje me disponimin e licenses profesionale te shoqërisë qe ushtrojnë aktivitet veprimtari ndërtuese zbatimi.
  - Operatori/et ekonomike ofertues duhet të paraqesin dëshmi nga administrata tatimore ku të ketë një punësim mesatar i të paktën 195 (Njëqind e nëntëdhjetë e pese) punonjës për periudhën Qershor 2020 – Nentor 2020. Referuar listpagesave te ngarkuar ne SPE nga OE, rezulton se numri mesatar i punonjesve per periudhen Qershor – Nentor 2020 eshte 184.
  2. “G.P.G. COMPANY” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka ngarkuar ne SPE asnje nga shtojcat e kerkuara ne DST, te kriteret e vecanta te kualifikimit, pervec ofertes ekonomike.
  - nuk ploteson kriterin 2.3.1 ne lidhje me pervojen e suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme. Nga verifikimi rezulton se OE ka ngarkuar ne SPE, nje pune te vetme te realizuar ne vleren 207,838,837 Leke, duke e bere te pa përmbushur kete kriter pasi minimumi i kerkuar ne DST eshte prej 332,202,251 Leke.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2014
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A. N. K. viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.21 - Dt.15-02-2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data