Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njësine Administrative Ndroq, ku janë të përcaktuara 34 shtepi: të ndara: 1+1= 10 shtëpi; 2+1= 11 shtëpi; 3+1= 13 shtepi. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindertimi i banesave individuale, brenda dhe jashte zonave te reja per zhvillim, ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike si dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te rindertimit te banesave individuale, jashte zonave te reja per zhvillim. (Programi i Rindërtimit) - Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njësine Administrative Ndroq, ku janë të përcaktuara 34 shtepi: të ndara: 1+1= 10 shtëpi; 2+1= 11 shtëpi; 3+1= 13 shtepi. .
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Company Riviera 2008” shpk - ”Pepa Group” shpk - ”Kacdedja” shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 105203216
  Contract date 11-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  “2T” shpk &”BE-IS” shpk & “Ergi” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës:
  1. “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk
  2. “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk
  3. “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group”shpk &”Kacdedja” shpk
  4. “Gjikuria” shpk
  5. “Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk
  6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk & “Pepa Group” shpk & “Kacdedja” shpk
  Oferta ekonomike-Alternativa 1:
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,100,000 Lekë pa tvsh;
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 2,400,000 Lekë pa tvsh;
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,000 Lekë pa tvsh.
  2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk & “Ergi” shpk
  Oferta ekonomike- Alternativa 1:
  a. Banesë individuale 1+1, vlera 2,152,558.5 Lekë pa tvsh
  b. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 Lekë pa tvsh;
  c. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 Lekë pa tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Company Riviera 2008” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Kacdedja” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 127 datë 28 Dhjetor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 2 datë 8 Janar 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data