Open Procurement Albania

Loti IV “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.2 dhe Njësinë Administrative Krrabë.” (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5)” (Programi i Rindërtimit)
- Loti IV “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.2 dhe Njësinë Administrative Krrabë”
Reference No. REF-73408-09-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-09-2020
Last date of Submitted Documents 08-10-2020
Tender Held Date 08-10-2020
No. of Bidders 11
Bidders 1. “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk
2. “Archispace” shpk & “G&K” shpk
3. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
5. “Infrakonsult” shpk
6. Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk &Hydro-Alb-Studio shpk
7. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
8. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
9. “Net-Group” shpk
10. “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk
11. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Klodioda” shpk - “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk - ”Imes-D” shpk
 • The winning bid ALL without vat 11 100 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13320000
  Contract date 16-11-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk
  2. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
  3. “Instituti Dekliada” shpk
  4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
  5. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: Ofertat e paraqitura nga Operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk
  2. “Archispace” shpk & “G&K” shpk
  3. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
  4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
  5. “Infrakonsult” shpk
  6. Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk &Hydro-Alb-Studio shpk
  7. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
  8. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
  9. “Net-Group” shpk
  10. “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk
  11. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk - Oferta ekonomike = 13,200,000 lekë pa TVSH.
  2. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk - Oferta ekonomike = 11,100,000 lekë pa TVSH.
  3. “Infrakonsult” shpk - Oferta ekonomike = 13,224,583.3 lekë pa TVSH.
  4. “Instituti Dekliada” shpk - Oferta ekonomike = 13,099,000 lekë pa TVSH.
  5. “Illyrian Consulting Engineers” shpk - Oferta ekonomike = 11,108,650 lekë pa TVSH.
  6. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk - Oferta ekonomike = 11,948,000 lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Klodioda” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Klodioda” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Klodioda” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Klodioda” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ”Imes-D” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”Imes-D” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”Imes-D” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”Imes-D” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-73408-09-29-2020
  Announcement of Procurement BULETINI I POSACEM NR. 78 DATE 28.09.2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 11 Dhjetor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 124 datë 22 Dhjetor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data