Open Procurement Albania

Loti VI “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.1, Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr. 3” (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5)” (Programi i Rindërtimit)
- Loti VI “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.1, Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr. 3”
Reference No. REF-73408-09-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-09-2020
Last date of Submitted Documents 08-10-2020
Tender Held Date 08-10-2020
No. of Bidders 11
Bidders 1. “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk
2. “Archispace” shpk & “G&K” shpk
3. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
5. “Infrakonsult” shpk
6. Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk &Hydro-Alb-Studio shpk
7. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
8. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
9. “Net-Group” shpk
10. “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk
11. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sphaera shpk - V&CE Studio shpk - Leni-Ing shpk
 • The winning bid ALL without vat 11 100 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13320000
  Contract date 16-11-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
  2. “Infrakonsult” shpk
  3. “Instituti Dekliada” shpk
  4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Ofertat e paraqitura nga Operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk
  2. “Archispace” shpk & “G&K” shpk
  3. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
  4. “Illyrian Consulting Engineers” shpk
  5. “Infrakonsult” shpk
  6. Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk &Hydro-Alb-Studio shpk
  7. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
  8. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
  9. “Net-Group” shpk
  10. “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk
  11. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk - Oferta ekonomike = 11,100,000 lekë pa TVSH.
  2. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk - Oferta ekonomike = 13,100,000 lekë pa TVSH.
  3. “Infrakonsult” shpk - Oferta ekonomike = 13,234,500lekë pa TVSH.
  4. “Instituti Dekliada” shpk - Oferta ekonomike = 13,099,000 lekë pa TVSH.
  5. “Illyrian Consulting Engineers” shpk - Oferta ekonomike = 11,116,980 lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Sphaera shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Sphaera shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Sphaera shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Sphaera shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Leni-Ing shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Leni-Ing shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Leni-Ing shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Leni-Ing shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-73408-09-29-2020
  Announcement of Procurement BULETINI I POSACEM NR. 78 DATE 28.09.2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 11 Dhjetor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 124 datë 22 Dhjetor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data