Open Procurement Albania

Objekti i minikontrates - Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”
(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Ndërtim dhe rikonstruksion të infrastrukturës publike (godina), në zonat e reja të shpallura për zhvillim në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindërtimit)
Objekti i minikontrates - Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr” me fond limit : 352.390 Leke
Reference No. REF-82775-12-21-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-12-2020
Last date of Submitted Documents 05-01-2021
Tender Held Date 05-01-2021
No. of Bidders 15
Bidders 1. Operatori Ekonomike “Dricons” Shpk
2. Operatori Ekonomike "Taulant" sh.p.k
3. Operatori Ekonomike “A & E Engineering” sh.p.k
4. Operatori Ekonomike “C.E.C Group” sh.p.k
5. Operatori Ekonomike “Infratech” sh.p.k
6. Operatori Ekonomike “Instituti Dekliada-ALB” sh.p.k
7. Operatori Ekonomike “Instituti i Konsulences ne Ndertim "IKN"
8. Operatori Ekonomike “Net-Group” sh.p.k
9. Operatori Ekonomike “Novatech studio” sh.p.k
10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “”Palma Construksion” shpk “MCE ” shpk
11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Sphaera & V & Ce studio” sh.p.k
12. Operatori Ekonomike Studio Service K-SA shpk
13. Operatori Ekonomike “Tower”shpk
14. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Transport Highway Consulting & “HMK – Consulting” sh.p.k
15. Operatori Ekonomike Zenit&Co sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PALMA CONSTRUCTION Shpk - “MCE ” shpk
 • The winning bid ALL without vat 320 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 320000
  Contract date 22-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “Zenit & Co”shpk
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Në ofertën ekonomike të dorëzuar nga Operatori Ekonomik ”Zenit& Co” shpk , ka mospërputhje mes vlerës së ofruar me shifra dhe vlerës së ofruar me fjalë konkretisht; 327.000 dhe me fjalë (tre milion e njëzet e shtatë mijë). Shprehimisht në DST pika 5.2.2 thuhet : Në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,atëherë do të mbizotërojë shumat e shprehura në fjalë. Bazuar në vlerën e ofruar të shprehur me fjalë vlera e ofruar kalon mbi fondin limit. Për këtë arsye OE “Zenit & Co ”shpk skualifikohet nga proçedura.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. Operatori Ekonomike “Dricons” Shpk
  2. Operatori Ekonomike "Taulant" sh.p.k
  3. Operatori Ekonomike “A & E Engineering” sh.p.k
  4. Operatori Ekonomike “C.E.C Group” sh.p.k
  5. Operatori Ekonomike “Infratech” sh.p.k
  6. Operatori Ekonomike “Instituti Dekliada-ALB” sh.p.k
  7. Operatori Ekonomike “Instituti i Konsulences ne Ndertim "IKN"
  8. Operatori Ekonomike “Net-Group” sh.p.k
  9. Operatori Ekonomike “Novatech studio” sh.p.k
  10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “”Palma Construksion” shpk “MCE ” shpk
  11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Sphaera & V & Ce studio” sh.p.k
  12. Operatori Ekonomike Studio Service K-SA shpk
  13. Operatori Ekonomike “Tower”shpk
  14. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Transport Highway Consulting & “HMK – Consulting” sh.p.k
  15. Operatori Ekonomike Zenit&Co sh.p.k
  _________________________________________________________________________
  II. Kane qenë pjesëmarrës në fazën II në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “Palma Construksion” Shpk & “MCE ”shpk -Vlera 320.000 Leke pa tvsh
  2.Operatori ekonomik “Net Group” Shpk - Vlera 324.198,80 Leke pa tvsh .
  3. Operatori Ekonomik “Tower” shpk - Vlera : 348.000 Leke pa tvsh .
  4. Operatori ekonomik “A & E Engineering” Shpk - Vlera : 350.000 Leke pa tvsh . ________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-82775-12-21-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 1 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 44 datë 25 Mars 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data