Open Procurement Albania

Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë,“NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.19)”, me fond limit = 308,155,467.74 (treqind e tetë million e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë, “NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.19)” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-88503-02-26-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-03-2021
Last date of Submitted Documents 11-03-2021
Tender Held Date 11-03-2021
No. of Bidders
Bidders 1. “Euro Alb” shpk & Viante Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk
2. GBK shpk & Domus Group shpk & HTM shpk & Glavenica shpk
3. “R&T” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • R & T
 • The winning bid ALL without vat 304 149 447,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 304149447
  Contract date 15-11-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 13 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “GBK” shpk & “Domus Group” shpk & “HTM” shpk & “Glavenica” shpk, për këto arsye:
  - mungon oferta ekonomike, sigurimi i ofertës dhe grafiku i punimeve.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. BOE “Euro Alb” shpk & Viante Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk
  2. BOE GBK shpk & Domus Group shpk & HTM shpk & Glavenica shpk
  3. “R&T” shpk
  _____________________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. BOE “Euro Alb” shpk & Viante Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk - Vlera: 307323873 lekë
  2. Operatori Ekonomik “R&T” shpk, Vlera: 304149447 lekë pa TVSH.
  3. BOE GBK shpk & Domus Group shpk & HTM shpk & Glavenica shp - Vlera: 0 lekë pa TVSH.
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-88503-02-26-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 164 datë 15 Nëntor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.168 datë 22 Nëntor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data