Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i hapsirave publike në bllokun e banimit në Lagjen Nr.17 dhe tek Muzeu i Dëshmorëve

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Rikonstruksioni i hapsirave publike në bllokun e banimit në Lagjen Nr.17 dhe tek Muzeu i Dëshmorëve
Reference No. REF-28961-05-13-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62 490 403,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-05-2022
Last date of Submitted Documents 01-06-2022
Tender Held Date 01-06-2022
No. of Bidders 22
Bidders 1. KOMBEAS Sha
2. Braka Construction Shpk & SARDO Shpk
3. KEVIN CONSTRUKSION Shpk
4. K.M.K Shpk & Caushi M Shpk & Sinder AB Shpk
5. SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk
6. ED-KONSTRUKSION Shpk
7. MELA Shpk
8. MF INVEST GROUP shpk & I.C.C GROUP shpk
9. STERKAJ Shpk & ERAL CONSTRUCTION COMPANY Shpk
10. UROVIA Shpknj
11. EURO-ALB Shpk & MURATI” Shpk
12. Shendelli Shpk & Jody Kompany Shpk
13. SHPRESA- AL Shpk
14. ARDMIR Shpk & ASI-2A CO shpk & 2Z KONSTRUKSION Shpk
15. GLAVENICA Shpk & EDICOM Shpk
16. LIQENI VII Sha & NREGJONI Shpk
17. DENIS-05 Shpk & XHAST Shpk
18. DESARET COMPANY Shpk & Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company Shpk
19. BE–IS Shpk
20. CURRI Shpk
21. ALGES KONSTRUKSION” Shpk & 2T Shpk & BONUS Shpk
22. AL-ASFALT Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LIQENI VII SHA - Ndregjoni SHPK
 • The winning bid ALL without vat 55 230 394,00
  Bidder Announcement date 22-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 70 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendim kpp Nr. 708/2022
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. KOMBEAS Sha, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per punonjesit e thjeshte, pasi per Z.Qazim Hoxha sipas licences eshte me profesion drejtues teknik i shoqerise, ne vetedeklarim ne shtojcen Nr.8 e ka deklaruar si puntore te thjeshte ndertimi.
  2. Braka Construction Shpk & SARDO Shpk, për këto arsye:
  - . Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3. Formulari i sigurimit te ofertes se paraqitur ka periudhe vlefshmerie te ofertes 70 dite, dhe ne dokumentat e tenderit periudha e vlefshmerise se ofertes eshte kerkuar per 150 dite.
  3. KEVIN CONSTRUKSION Shpk, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3 g) per mjetet me qira Grejder, Asfaltoshtruese, mungon numri i kontrates se qirase, afati i kontrates sipas formularit te vetdeklarimit shtojca Nr.8.
  4. K.M.K Shpk & Caushi M Shpk & Sinder AB Shpk, për këto arsye:
  - Per operatorin ekonomik K.M.K sipas vetedeklarimit shoqeria ka deklaruar 48 punonjes e shprehur ne perqindje 68%. Ne akt marreveshje operatori i mesiperm mbulon 85% te zerave te punimeve, ku 17 % te punimeve mbeten te pa mbuluara me fuqi puntore.
  5. SHKELQIMI 07 Shpk & FLED Shpk, për këto arsye:
  - Nuk permbushin numrin e punonjesve prej 70 persona sipas pikes 2.3 f) te Kapacitetit Teknik per fuqine puntore.
  6. ED-KONSTRUKSION Shpk, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik per personelin kryesor, Inxhinieri Gjeodet Z. Enver Vani i deklaruar si mbeshtetes për shoqerine, Ed Konstruksion figuron Drejtues Teknik prane shoqerise Ndertimi Sh.p.k, sipas kontrates se punes dhe jo si Inxhinier Gjeodet i lire prane kesaj shoqerie.
  7. MELA Shpk, për këto arsye:
  - Nuk përmbush numrin e Inxhinerit te Ndertimit ne piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per stafin mbeshtetes.
  8. MF INVEST GROUP shpk & I.C.C GROUP shpk, për këto arsye:
  - BOE MF INVEST GROUP Shpk + I.C.C GROUP Shpk ka deklaruar vetem nje eskavator me goma dhe nje eskavator dhe fadrome me goma. Kriteri ne DST eshte: Eskavator me goma cope 2 dhe dy mjetet eskavatori dhe fadroma jane te ndryshem dhe nuk mund te jene ekuivalente.
  9. STERKAJ Shpk & ERAL CONSTRUCTION COMPANY Shpk, për këto arsye:
  - Subjektit ERAL CONSTRUCTION COMPANY ka marre persiper 100% te zerave 2,5,6,7 te kapitullit B “Punime Shtresash” ne nje kohe ku ne Shtojcen 8 nuk ka deklaruar autobetoniere.
  10. EUROVIA Shpknj, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.a) te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ploteson vleren per pune te ngjashme te realizuar gjate pese viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.
  11. EURO-ALB Shpk & MURATI” Shpk, për këto arsye:
  - EURO-ALB sh.p.k ka marre persiper 74% te punimeve per te cilat ka paraqitur si pune te ngjashme 11 objekte nder te cilat 10 jane ndertime banesash individuale , rikonstruksione ndertesash apo ndertim shkolle. Vetem nje nga punet e paraqitura nga “EURO-ALB” sh.p.k, perkatesisht “Rivitalizim i Qendres Gose” I pershtatet natyres se objektit te prokuruar, kontrate ne te cilen “EURO-ALB” sh.p.k ka marre persiper sipas formularit te vlererimit 19.4% ose ne vlere 15,947,320 Leke pa T.V.Sh.
  12. Shendelli Shpk & Jody Kompany Shpk, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 1 , Marreveshja e Bashkepunimit ndermjet operatoreve nuk eshte paraqitur sipas elementeve qe merr persiper te realizoje secili prej anëtareve te bashkimit.
  13. SHPRESA- AL Shpk, për këto arsye:
  - Subjektit SHPRESA- AL Shpk i ka skaduar ISO 39001.
  14. ARDMIR Shpk & ASI-2A CO shpk & 2Z KONSTRUKSION Shpk , për këto arsye:
  - Subjektit ARDMIR sh.p.k i mungon ISO 39001 Sistemi i manaxhimit te sigurise se trafikut rrugor.
  15. GLAVENICA Shpk & EDICOM Shpk, për këto arsye:
  - EDICOM Shpk ka marre persiper 30% te punimeve qe kerkon gjithashtu te kete te angazhuar 21 punonjes sipas kerkesave te punonjesve ne tender. EDICOM sh.p.k, sipas Shtojces 8 ka angazhuar ne total: 9 punonjes sipas kerkesave te tenderit nderkohe qe 12 punonjes te tjere mbeten te pa mbuluar
  16. INA SHPK shpk, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik per personelin kryesor, Inxhinieri Gjeodet Z. Ylli Nakoi ideklaruar si mbeshtetes për shoqerine, Ina Shpk , figuron Drejtues Teknik prane shoqerise Xhengo Sh.p.k, sipas licenses se paraqitur ne sistem dhe jo si Inxhinier Gjeodet i lire prane kesaj shoqerie.
  17. ALGES KONSTRUKSION” Shpk & 2T Shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3. Formulari i sigurimit te ofertes se paraqitur ka periudhe vlefshmerie te ofertes 70 dite, dhe ne dokumentat e tenderit periudha e vlefshmerise se ofertes eshte kerkuar per 150 dite.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LIQENI VII SHA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data