Open Procurement Albania

Loti I: ‘‘Blerje produkte ushqimore per QEA"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object Loti I: ‘‘Blerje produkte ushqimore per QEA"
Reference No. REF-42498-09-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 22 197 100,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 21-09-2022
Last date of Submitted Documents 21-10-2022
Tender Held Date 21-10-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “FLAMUR ASLLANI” p.f
2. “NELSA” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Flamur Asllani
 • The winning bid ALL without vat 7 609,00
  Bidder Announcement date 16-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj për secilin lot
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. NELSA sh.p.k, per arsye:
  -Ne piken 2.3.4 , te shtojces 7, Kapaciteti teknik, ne dokumentat standarde te tenderit nuk ka ne pronesi ose me qira ambjent te pershtatshem me siperfaqe minimumi 50 m2 per prodhimin ose magazinimin e mallrave qe jane objekt i ketij prokurimi
  -Ne piken 2.3.8 , te shtojces 7, Kapaciteti teknik, ne dokumentat standarde te tenderit, nuk ka paraqitur nje deklarate ku te deklaroje se nga kontrolli i fundit i realizuar nga Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU),
  -konstatohet se ambjenti i deklaruar me Nr.pasurie 199/32-G1, Zona kadastrale 2460, Lagjja Qesarak, Rruga Tirane Dajt, nuk figuron i regjistruar si vend ushtrimi aktiviteti ne QKB,
  Cancellation reason
  Additions Me shumatoren e çmimeve per njesi prej 7 609 (shtatemije e gjashteqind e nente) leke (pa tvsh),
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Flamur Asllani viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Flamur Asllani viti 2014
  Monitor treasury transaction for Flamur Asllani viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Flamur Asllani viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Për argumentimin e kritereve te përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data