Open Procurement Albania

“Rehabilitim i qendrës Kinostudio”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Rehabilitim i qendrës Kinostudio”

Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2022, miratuar me VKB Nr. 166, datë 24.12.2021 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022”.
Reference No. REF-43728-09-28-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 583 046 084,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-09-2022
Last date of Submitted Documents 17-10-2022
Tender Held Date 17-10-2022
No. of Bidders 12
Bidders 1. “5D Kontruksion” shpk & “BAMI” shpk
2. “ALBAVIA” shpk & “EUROVIA” shpk
3. “CURRI” shpk & “BE - IS” shpk
4. “SIRETA 2F” shpk & “EURO-ALB” shpk
5. “STERKAJ” shpk & “NDREGJONI” shpk
6. “FUSHA” shpk & “SHANSI INVEST” shpk
7. "AGRI CONSTRUCTION” shpk & “ULZA”
8. “Shendelli” shpk & “B93 II” shpk & “METEO “ shpk & “B-93” shpk
9. “GJIKURIA” shpk
10. “Ante-Group” shpk & “NDERTIM MONTIMI PATOS” shpk & “NOVA Construction 2012” shpk
11. “DAJTI PARK 2007” shpk & “Pastrime Silvio” shpk & “DENIS-05” shpk
12. “ALB – STAR” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 5D Konstruksion shpk - BAMI shpk
 • The winning bid ALL without vat 345 099 918,00
  Bidder Announcement date 16-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 414119902
  Contract date 07-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ALBAVIA shpk dhe EUROVIA shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 1, germa a), Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, dokumentat standarte te tenderit ku percaktohet: Ofertuesi duhet te paraqese: Formularin e Ofertes, sipas Shtojces 1;...Ne rast te mosperputhjes midis cmimit per njesi dhe totalit, keto do te rregullohen ne perputhje me Udhezimet per Operatoret Ekonomike. Pra, nuk eshte ne perputhje me kerkesat e Dokumenteve Standarte te Tenderit

  2.SIRETA 2F shpk dhe EURO-ALB shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 10, Kapaciteti teknik, kriteret e vecanta te kualifikimit, dokumentave standarte te tenderit ku citohet: Operatori/et ekonomik duhet te kete ne stafin e tij 1 (nje) punonjes specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim ne perputhje me Ligjin Nr. 152/2015 Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin, shoqeruar me kontrate individuale pune te vlefshme, Diplome/certificate leshuar nga Drejtoria MZSH (Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve ekonomike, secili prej Operatoreve duhet te kete pjese te stafit te tij 1 (nje) punonjes Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim). Pra, nuk ka deklaruar 1 (nje) punonjes specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim e cila bie ne kundershtim me kerkesat e kerkuara nga dokumentat standarte te tenderit.
  -nuk ploteson piken 15, te Kapacitetit teknik, ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, te dokumentave standarte te tenderit ku percaktohet se: Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikaten e menaxhimit te energjise ISO 50001-2011 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Nderkombetare Akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. pasi nga verifikimi i dokumentacionit te dorezuar ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik Sireta 2F Shpk, nuk ka paraqitur certifikaten ISO 50001:2011 sipas zerave te punes qe ka marre persiper ne baze te marreveshjes se bashkepunimit. Pra,nuk eshte ne perputhje me kerkesat e Dokumenteve Standarte te Tenderit,

  3.FUSHA shpk dhe SHANSI INVEST shpk, per arsye:
  -nuk permbush piken 9, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta te Kualifikimit, te dokumentave standarte te tenderit ku citohet: Operatori/et ekonomik duhet te kete ne stafin e tij 1 (nje) punonjes me çertifikate Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune” ne perputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010. Ne formularin permbledhes se vetedeklarimit pjesa III/b nuk ka deklaruar 1 (nje) punonjes me certifikate Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune cka bie ne kundershtim me kriteret e kerkuara ne dokumentat standarte te tenderit.
  -nuk permbush piken 10, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta te Kualifikimit, te dokumentave standarte te tenderit ku citohet: Operatori/et ekonomik duhet te kete ne stafin e tij 1 (nje) punonjes specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim ne perputhje me Ligjin Nr. 152/2015. Ne formularin permbledhes se vetedeklarimit pjesa III/b nuk ka deklaruar 1 (nje) punonjes specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetime cila bie ne kundershtim me kriteret e kerkuara ne dokumentat standarte te tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BAMI shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BAMI shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for BAMI shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BAMI shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 170 datë 12 Dhjetor 2022
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Arkitektura Total 1
  Arkitektura Total 2
  Horografia
  Plani i kullimit te ujrave dhe Plani elektrik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data