Open Procurement Albania

Rikonstruksion Rruga Leke Dukagjini Rrashbull

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durrës
Tender object Rikonstruksion Rruga Leke Dukagjini Rrashbull
Reference No. REF-47116-10-24-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 083 276,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-10-2022
Last date of Submitted Documents 04-11-2022
Tender Held Date 04-11-2022
No. of Bidders 8
Bidders 1. CAUSHI M
2. VARAKU E
3. K.TURJA
4. L.T.E CONSTRUCTION
5. MF INVEST GROUP
6. RROKU GUEST
7. SARK
8. ASI-2A CO
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K.TURJA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 377 600,00
  Bidder Announcement date 23-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6453120
  Contract date 16-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (ditë)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.VARAKU E, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.c te Kapacitetit Teknik, pasi inxhinieri i ndertimit i paraqitur eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  -Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik, pasi inxhinieri gjeodet dhe tekniku i ndertimit te paraqitur dhe vetedeklaruar jane te angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  -Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, pasi drejtuesit e mjeteve dhe punetoret e thjeshte te paraqitur dhe vetedeklaruar jane te angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  -Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik ku citohet pasi:
  Automjeti me targe AA984ZZ, i paraqitur dhe vetedeklaruar si Automjet vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar 3.5 7.5 ton, eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  Mjeti me targe AA345LB, i paraqitur dhe vetedeklaruar si Automjet vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar 7.5-18 ton, eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  Mjeti me targe AIMT53, i paraqitur dhe vetedeklaruar si Graider, eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  Mjeti me targe ADMT44, i paraqitur dhe vetedeklaruar si Eskavator me goma, eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.
  Mjeti me targe AA781II, i paraqitur dhe vetedeklaruar si Kamion me cisterne uji, eshte i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksion rruga Dervish Hima.

  2.L.T.E CONSTRUCTION, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, pasi per punonjesit Manovratore 3 (tre) dhe Drejtues mjeti 3 (tre) ka vetedeklaruar ne total 5 punonjes, nga 6 te kerkuar.
  -Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik ku citohet se duhet te disponoje, mjetet dhe pajisjet e meposhtme: Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 3.5 7.5 ton Cope 1; Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 7.5 18 ton Cope 1; Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar mbi 18 ton Cope 2; Graider Cope 1; Eskavator me goma Cope 1; Mini eskavator Cope 1; Fadrom me goma, Cope 1; Asfaltoshtruese Cope 1; Kamion me cisterne uji Cope 1; Rul me vibrim Cope 1, pasi nuk ka vetedeklaruar mjetet Graider dhe Asfaltoshtruese ne permbushje te ketij kriteri.

  3.MF INVEST GROUP, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik ku citohet se “Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje, mjetet dhe pajisjet e meposhtme:Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 3.5-7.5 ton Cope 1; Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 7.5 18 ton Cope 1; Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar mbi 18 ton Cope 2; Graider Cope 1; Eskavator me goma Cope 1;Mini eskavator Cope 1;Fadrom me goma, Cope 1;Asfaltoshtruese Cope 1;Kamion me cisterne uji Cope 1;Rul me vibrim Cope 1, pasi nuk ka vetedeklaruar mjetin Kamion me cisterne uji ne permbushje te ketij kriteri.

  4.RROKU GUEST, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.h te Kapacitetit Teknik ku citohet se Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikata: Certifikat: ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit te cilesise, Certifikata te leshuara nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise; Certifikat: ISO 18001/45001 Sistemi i manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne vendet e punes, Certifikata te leshuara nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise; Sistemi i manaxhimit te sigurise se trafikut rrugor ISO 39001, pasi nuk ka paraqitur Certifikaten ISO 18001/45001 ne permbushje te ketij kriteri.

  5.CAUSHI M, per arsye;
  -Ne pergjigje te ofertes anomalisht te ulet me vlere te ofertes 4250400 leke,ka argumentuar vleren e ofertes anomalisht te ulet, duke dhene shpjegime dhe analizat teknike te cmimeve per zerat e punimeve. -Ne zerin e punes 3.226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t=4cm, perhapur e ngjeshur me makineri, eshte ofertuar 850 leke/m2, me zerin material asfaltobeton me çmimin 6500 leke/ ton dhe bitum 55 lek/kg. Duke e krahasuar me çmimin 1397 leke/m2, sipas MANUALIT TEKNIK TE ÇMIMEVE TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT DHE TE ANALIZAVE TEKNIKE TE TYRE, te miratuar me VENDIM Nr. 629, date 15.7.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, date 26.10.2018) (i perditesuar), ulja nga manuali eshte 39.2 perqind. - ne zerin material asfaltobeton me cmimin e ofruar 6500 leke/ton, ku ne manual eshte llogaritur 11242 leke/ton, ulja nga manuali eshte 42.2 perqind. Kurse per materialin bitum me cmimin e ofruar 55 leke/kg, ulja nga manuali eshte 35.5 perqind. -Ne zerin e punes 3.222/2 Shtrese binderi me granil gur kave, t=6cm, perhapur e ngjeshur me makineri, eshte ofertuar 850 leke/m2, me zerin material binder me çmimin 4270 leke/ton dhe bitum 55 lek/kg. Duke e krahasuar me çmimin 1664 leke/m2, sipas MANUALIT TEKNIK TE CMIMEVE TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT DHE TE ANALIZAVE TEKNIKE TE TYRE, te miratuar me VENDIM Nr. 629, date 15.7.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, date 26.10.2018) (i perditesuar), ulja nga manuali eshte 49 perqind. -ne zerin material binder me çmimin e ofruar 4270 leke/ton, ku ne manual eshte llogaritur 9257 leke/ton, ulja nga manuali eshte 54 perqind. Kurse per materialin bitum me cmimin e ofruar 55 leke/kg, ulja nga manuali eshte 35.5 perqind. -pervec diferencave te konsiderueshme me cmimet e manualit, per te argumentuar oferten nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion provues/justifikues per blerjen ose kontraktimin e materialeve te mesiperme te paraqitur ne analizat perkatese, ne menyre qe cmimi i materialeve te jete i argumentuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data