Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)-Rishpallje
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)-Rishpallje
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)
Reference No. REF-54198-12-19-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 191 021 113,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-12-2022
Last date of Submitted Documents 30-12-2022
Tender Held Date 30-12-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatoreve ekonomike te kualifikuar ne perfundim te fazes se pare:
1. BOE GLAVENICA dhe ED Konstruksion shpk
2. "SHKELQIMI 07" shpk

Kane qene pjesemarres ne fazen tjeter te procedures keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. BOE GLAVENICA shpk dhe ED Konstruksion shpk, me vlere 189,879,050 leke
2. "SHKELQIMI 07" shpk, me vlere me vlere 190,689,000 leke.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GLAVENICA SHPK - Ed Konstruksion SHPK
 • The winning bid ALL without vat 189 879 050,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 189879050
  Contract date 20-01-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GLAVENICA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GLAVENICA SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Ed Konstruksion SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-54198-12-19-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 11 datë 31 Janar 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Projekti Arkitektonik
  Relacion Teknik per Mbrojtjen nga Zjarri
  Project

  Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)
  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
  Tender object Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)
  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)
  Reference No. REF-52572-12-08-2022
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 191 021 113,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 09-12-2022
  Last date of Submitted Documents 19-12-2022
  Tender Held Date 19-12-2022
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 germa a) në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme dhe neni në VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik“ neni 65 pika 3,4. Konsultuar me APP për rastet kur në procedurat me faza dhe marrëveshje kuader me disa opearatorë ekonomikë, është paraqitur vetëm një operator ekonomik. Operatori ekonomik Eduart Cela me Nipt M03806202I ka paraqitur vetëm Certifikatë Regjistrimi lëshuar nga QKB.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-52572-12-08-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Projekti Arkitektonik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Relacioni Teknik per Mbrojtjen nga Zjarri
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data