Open Procurement Albania

Rikualifikimi urban i zonës “Kodra e Diellit” - Faza I

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rikualifikimi urban i zonës “Kodra e Diellit” - Faza I

Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2023, miratuar me VKB Nr. 126, datë 23.12.2022 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2023.
Reference No. REF-58077-02-06-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 264 189 003,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-02-2023
Last date of Submitted Documents 22-02-2023
Tender Held Date 22-02-2023
No. of Bidders 11
Bidders 1. “ELDA-VL” shpk
2. BOE“LIS KONSTRUKSION” shpk (EURO-ALB) & “LLAZO” shpk & “VIANTE Konstruksion” shpk
3. BOE“INA” shpk & “ZEQILLARI” shpk & “2 N” shpk
4. BOE “NDERTIMI” shpk & “NDREGJONI” shpk
5. BOE “ALB SHPRESA” shpk & “Furst Koloss” shpk
6. BOE “DESARET COMPANY” shpk & “Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” shpk
7. “AGI KONS” shpk
8. BOE “ERGI” shpk & “BE - IS” shpk
9. “PE – VLA - KU” shpk
10. “LIQENI VII” sha
11. “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk
12. “CURRI” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 222 307 312,00
  Bidder Announcement date 25-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga:Curri SHPK, me objekt: Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur nga Curri SHPK

  Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ELDA VL shpk , per arsye: -Nuk ka plotesuar asnje nga kerkesat e percaktuara ne Dokumentat Standart te Tenderit 2. BOE LIS KONSTRUKSION shpk (EURO-ALB); LLAZO shpk dheVIANTE Konstruksion shpk, per arsye:
  - Euro Alb shpk nuk ploteson piken 3 te kapacitetit teknik, pasi ka paraqitur deklaraten per Drejtuesin Teknik te punimeve ne objekt me inicialet B.M me profesion Inxhinier Gjeodet,
  -Llazo shpk nuk ploteson piken 3 te kapacitetit teknik, pasi ka paraqitur deklaraten per Drejtuesin Teknik me inicialet A.LL rezulton vetem si drejtues ligjor dhe jo drejtues teknik.

  3. BOE DESARET COMPANY shpk; Rruge Sinjalistike Mirembajtje dhe Hidro Company shpk, per arsye:
  -Nuk poteson piken 5 te kapacitetit teknik, pasi stafi inxhinierk dhe teknik rezulton i angazhuar ne kontraten me objekt Rikonstruksioni rruges At Staf Melani lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane,
  -Nuk poteson piken 13 te kapacitetit teknik, pasi mjetet rezultojne te angazhuara ne kontraten me objekt “Rikonstruksioni rruges At Staf Melani lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane,

  4. CURRI shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 8/8.2, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pasi nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik Curri shpk, nuk ka deklaraur per punonjesit teknik ndertimi, elektricist dhe hidraulik, emrin/mbiemer, profilin e punes, numrin e kontrates individuale te punes, numrin dhe titullin e kualifikimit per diplomen perkatese, si dhe institutcionin qe ka leshuar kete document.
  -Nuk ploteson piken 8/8.4, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pasi nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik Curri shpk, nuk ka deklaraur per punonjesit eskavatoriste, automakinist dhe buldozeriste, emrin/mbiemer, profilin e punes, numrin e kontrates individuale te punes, si dhe numrin e deshmise se aftesise profesionale.
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 13, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, pasi ka deklaruar 3 (tre Eskavator me goma, por vetem 2 (dy) plotesojne DST, pasi per 1 (nje) Eskavator me goma nuk ka deklaruar Targat, Numerin e Lejes se Qarkullimit
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 13, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, pasi ka deklaruar 3 (tre) Fadrome me goma, por vetem 2 (dy) plotesojne DST, pasi per 1 (nje) Fadrome me goma, nuk ka deklaruar Targat, Numerin e Lejes se Qarkullimit,
  -Nuk permbush Kriteret e Pergjitheshme te Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetedeklarimit
  -Nuk permbush Kriteret e Pergjitheshme te Kualifikimit, pasi Deklaraten B, pika 7 e ka plotesuar gabim.

  5. BOE ERGI shpk dhe BE IS shpk, per arsye:
  -Nuk poteson piken 5 te kapacitetit teknik, pasi stafi inxhinierk dhe teknik rezulton i angazhuar ne kontraten me objekt Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruget 3 Deshmoret - Rexhep Shala - Joaklin Persi lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane
  -Nuk poteson piken 13 te kapacitetit teknik, pasi mjetet rezultojne te angazhuara ne kontraten me objekt Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruget 3 Deshmoret - Rexhep Shala - Joaklin Persi lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane

  6. BOE INA shpk; ZEQILLARI shpk dhe 2 N shpk, per arsye:
  -2N shpk, nuk ploteson piken 2, te kapacitetit ekonomik e financiare, pasi, nuk ka paraqitur vertetimin mbi xhiron vjetore.
  -Zeqillari shpk nuk ploteson piken 7, germa a te kapacitetit teknik, pasi nuk ka deklaruar 1 (nje) punonjes i pajisur me certifikate Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave .
  -INA shpk nuk poteson piken 5 te kapacitetit teknik, pasi stafi inxhinierk dhe teknik rezulton i angazhuar ne kontraten me objekt Ndertim kopeshti dhe cerdhe e integruar Nr.50 lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane
  -INA shpk nuk poteson piken 13 te kapacitetit teknik,pasi mjetet rezultojne te angazhuara ne kontraten me objekt Ndertim kopeshti dhe cerdhe e integruar Nr.50 lidhur me Autoeitetin Kontraktor, Bashkia Tirane
  7. LIQENI VII sha, per arsye:
  -Nuk permbush kerkesat e percaktuara ne VKM Nr. 285 date 19.05.2021, pasi nuk ka dorezuar dokumentacionin e kerkuar nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave
  Cancellation reason
  Additions Operatori ekonomike “ELDA-VL” shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Specifikimie Teknike 2
  Raporti i infrastruktures rrugore
  Relacion Teknik
  Relacion
  Raporti i Strukturave
  Planimetria e Qarkullimit te Ri
  Plani Teknik
  Planimetria e Shpronesimeve
  Sinjalistika Rrugore
  Planimetria e Rruges
  Planimetrite e Nderhyrjeve
  Planimetria 1
  Planimetria 2
  Formular Ankimimi Nr. 944/2

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data