Open Procurement Albania

Sistemim i Lumit të Buçimasit dhe Rehabilitimi i Infrastrukturës Rrugore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Sistemim i Lumit të Buçimasit dhe Rehabilitimi i Infrastrukturës Rrugore
Reference No. REF-78330-08-25-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 79 282 029,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-08-2023
Last date of Submitted Documents 12-09-2023
Tender Held Date 12-09-2023
No. of Bidders 8
Bidders 1. “ADA-CO” shpk,
2. “2 T” shpk
3. “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk,
4. BOE “DESARET COMPANY” shpk &“Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company” shpk,
5. “L.T.E CONSTRUCTION” shpk,
6. “Shëndelli” shpk,
7. “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” sh.a & “BLERIMI” shpk,
8. “VARAKU E” shpk, & “LLAZO” shpk,
9. “REJ” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 70 743 198,00
  Bidder Announcement date 15-12-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 84891837
  Contract date 22-12-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ADA CO shpk, per arsye:
  -Nuk permbush Kriteret e Vecanta te kualifikimit

  2. BOE 2 T shpk dhe BE IS shpk , per arsye:
  -Nuk disponon Leje Mjedisi tipi III.1.B

  3. ALKOIMPEX General Construcion, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  4. BOE DESARET COMPANY shpk dhe Rruge Sinjalistike Mirembajtje Hidro Company, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  5. L.T.E CONSTRUCTION” shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  6. Shendelli shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  7. BOE RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN sh.a dhe BLERIMI shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  8. BOE VARAKU E shpk dhe LLAZO shpk,, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. (Ne fazen e 1 (pare) te vleresimit jane skualifikuar te gjithe operatoret ekonomike pjesemarres).
  Additions Operatori ekonomik “ADA-CO” shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Më datë 30.10.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me e operatorit ekonomik “REJ” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “REJ” SHPK, si dhe kërkon mbetjen të skualifkuar për ofertat e paraqitura e nga operatorët ekonomikë “L.T.E CONSTRUCTION” SHPK, “SHENDELLI” SHPK, “BE-IS” SHPK, “DESARET COMPANY” SHPK, “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” SHA dhe “VARAKU-E” SHPK, pasi nuk ka plotësuar kriteret e veçantë të kualifikimit, të Shtojcës 7 të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi.

  Më datë 21.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “REJ” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “REJ” SHPK, sipas konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 105 datë 29 Dhjetor 2023
  Cancellation of Procurement Njoftuar me pare anullimi ne Buletinin Nr. 89 datë 30 Tetor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Formular Ankimimi “REJ” SHPK
  Formular Vendimi KPP
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data