Open Procurement Albania

Furnizim vendosje sinjalistike rrugore vertikale (semaforë)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez
Tender object Furnizim vendosje sinjalistike rrugore vertikale (semaforë)
Reference No. REF-06515-05-27-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 380 125,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 28-05-2024
Last date of Submitted Documents 07-06-2024
Tender Held Date 07-06-2024
No. of Bidders 7
Bidders 1. ALComm Solutions
2. I.D.K-KONSTRUKSION
3. ORIENT GROUP
4. INVESTO GROUP
5. AMG Energy Albania
6. Global Business Solutions” shpk
7. R. S. & M
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALComm Solutions shpk
 • The winning bid ALL without vat 8 535 908,00
  Bidder Announcement date 12-06-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 (dy) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:

  1. ORIENT GROU, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
  -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3,
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor të vitit 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushtetin Vendor për vitin 2023.
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk ka paraqitur licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Minstria dhe Energjisë, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk disponon personelin për realizimin e punimeve
  -Nuk disponon mjetet dhe paisjet për realizimin e punimeve
  -Nuk ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve
  -Nuk ka paraqitur deklaratën e garancisë për funksionimin e semaforëve jo më pak se 2 (dy) vite,
  -Nuk ka paraqitur Autorizim prodhuesi, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.

  2. INVESTO GROUP, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
  -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3,
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor të vitit 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushtetin Vendor për vitin 2023.
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk ka paraqitur licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Minstria dhe Energjisë, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk disponon personelin për realizimin e punimeve
  -Nuk disponon mjetet dhe paisjet për realizimin e punimeve
  -Nuk ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve
  -Nuk ka paraqitur deklaratën e garancisë për funksionimin e semaforëve jo më pak se 2 (dy) vite,
  3. AMG Energy Albania, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
  -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3,
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor të vitit 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushtetin Vendor për vitin 2023.
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk ka paraqitur licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Minstria dhe Energjisë, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk disponon personelin për realizimin e punimeve
  -Nuk disponon mjetet dhe paisjet për realizimin e punimeve
  -Nuk ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve
  -Nuk ka paraqitur deklaratën e garancisë për funksionimin e semaforëve jo më pak se 2 (dy) vite,
  -Nuk ka paraqitur Autorizim prodhuesi, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.

  4. Global Business Solutions” shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
  -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3,
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor të vitit 2021, 2022, 2023
  -Nuk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushtetin Vendor për vitin 2023.
  -Nuk ka paraqitur dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk ka paraqitur licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Minstria dhe Energjisë, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.
  -Nuk disponon personelin për realizimin e punimeve
  -Nuk disponon mjetet dhe paisjet për realizimin e punimeve
  -Nuk ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve
  -Nuk ka paraqitur deklaratën e garancisë për funksionimin e semaforëve jo më pak se 2 (dy) vite,
  -Nuk ka paraqitur Autorizim prodhuesi, e cila nuk plotëson kushtet sipas përcaktimeve në DST.

  5. 5. R. S. & M, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor të vitit 2023
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data